Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

W dniu 25 listopada 2014 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Uniwersytet w Białymstoku podpisały umowę o współpracy.

Współpraca ma na celu:
  • inicjowanie i realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych edukacyjnych
  • optymalne wykorzystywanie potencjału naukowego i materialnego obu instytucji
  • zacieśnianie współpracy naukowej w zakresie tematyki badawczej prowadzonej przez UwB i CLKP
Współpraca ma polegać na:

Więcej informacji tutaj

  • wymianie doświadczeń naukowych, organizacyjnych, technologicznych i informatycznych
  • organizowaniu oraz uczestniczeniu w prezentacjach, konferencjach naukowych, seminariach i szkoleniach organizowanych przez każdą ze stron
  • podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, badawczym i badawczo-rozwojowym
  • wymianie pracowników, funkcjonariuszy, nauczycieli akademickich, studentów i słuchaczy w celu poznani i uczestniczenia w życiu obu jednostek
  • inicjowaniu programów badawczych oraz realizacji projektów badawczych, w tym przygotowywaniu i realizowaniu projektów z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z UE oraz projektów na zlecenie osób trzecich
  • wzajemnym udostępnianiu pomieszczeń oraz  infrastruktury pomiarowej, w szczególności do badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez obie strony
  • wzajemnym doradztwie naukowo-badawczym, konsultacjach techniczno-technologicznych oraz ekspertyzach.