Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne

W dniu 10 września 2013 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne podpisały umowę o współpracy.

Umowa obejmuje:

Więcej informacji tutaj

  • wykonywanie przez biegłych PTK badań naukowych przy wykorzystaniu sprzętu będącego w dyspozycji stron
  • doskonalenie metod badawczych, wymianę doświadczeń i konsultacje w zakresie badań laboratoryjnych
  • współpracę w zakresie przygotowania i realizacji projektów rozwojowych, grantów naukowych i innych projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych
  • przygotowanie i wykonywanie testów międzylaboratoryjnych z zakresu klasycznych i technicznych badań dokumentów, badań narkotyków oraz innych uzgodnionych w trybie roboczym testów
  • wspólną organizację konferencji i innych form spotkań naukowych i szkoleniowych
  • wymianę informacji naukowych, publikacji, wydawnictw, zawiadomień o szkoleniach, konferencjach i spotkaniach naukowych, interesujących dla praktyki kryminalistycznej przypadkach (kazusach)
  • szkolenie biegłych CLKP i PTK w zakresie metodyk badawczych i obsługi aparatury badawczej oraz programów komputerowych wykorzystywanych w pracy laboratoryjnej stron
  • umożliwienie publikacji artykułów i prac naukowych przygotowanych w periodykach i wydawnictwach naukowych publikowanych przez strony
  • wykonywanie badań cząstkowych według obowiązujących cenników
  • inne formy współpracy w uzgodnionych zakresach.