Współpraca krajowa

O współpracy krajowej CLKP

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w zakresie prowadzonej statutowej działalności naukowej, podejmuje współpracę z krajowymi ośrodkami badawczymi, uczelniami, organizacjami technicznymi, przedsiębiorcami, służbami powołanymi do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz wymiarem sprawiedliwości. Od 2013 Dyrektor CLKP podpisał 14 porozumień o współpracy. CLKP współpracuje z następującymi służbami: Komendą Główną Policji, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Komendą Główną Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Zawarte porozumienia określają formy i obszary współdziałania w zakresie posiadanych przez instytucje kompetencji. Biegli z CLKP przeprowadzili wiele szkoleń specjalistycznych dla funkcjonariuszy i pracowników służb. W 2018 roku w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie przeprowadzono między innymi warsztaty oraz egzaminy dla kandydatów na ekspertów Straży Granicznej z zakresu mechanoskopijnych badań oznaczeń identyfikacyjnych. Pracownicy CLKP wzięli również udział w XI Międzynarodowym Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych. Zasadniczym celem podejmowanej współpracy krajowej jest rozwój naukowy pracowników w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych z dziedziny kryminalistyki oraz technik kryminalistycznych, przydatnych w procesie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości. Istotnym aspektem współpracy naukowej jest również pomoc pracownikom w zbieraniu materiałów do opracowań naukowych i dydaktycznych, organizacja przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, w tym konferencji, seminariów i kursów. Podejmowane działania polegają także na wymianie pracowników, nauczycieli akademickich i studentów w celu poznania i uczestniczenia w życiu obydwu jednostek. W tym zakresie CLKP podjął wspólne działania z następującymi ośrodkami akademickimi: Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Wojskową Akademią Techniczną, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie, Uniwersytetem Warszawskim, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem w Białymstoku, Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniką Śląską, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej, Politechniką Łódzką, Akademią im. J. Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Uczelnią Techniczno-Handlową, Uczelnią Łazarskiego. Biegli oraz pracownicy CLKP na zaproszenia partnerskich ośrodków akademickich uczestniczą jako wykładowcy w organizowanych przez te ośrodki konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach naukowych. Aktywność pracowników i biegłych CLKP tworzy potencjał naukowy do nowych wyzwań kryminalistyki, realizacji wspólnych projektów badawczych, czy też utrzymywania wiodącej pozycji CLKP w dziedzinie kryminalistyki. W 2018 roku CLKP podjęło współpracę z Krajową Administracją Skarbową (KAS) poprzez udział w Międzynarodowej Konferencji „Razem na rzecz bezpieczeństwa ekonomicznego Polski" zorganizowanej przez KAS w Olsztynie. Kolejnym przejawem współpracy z KAS było przeprowadzenie szkolenia dla 17 techników kryminalistyki KAS z zakresu metod ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych. W kwietniu 2018 roku przeprowadzono szkolenie dla przedstawicieli Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zorganizowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego z zakresu nowych substancji psychoaktywnych. Z kolei w ramach współpracy z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego w 2018 roku biegli z CLKP przeprowadzili zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych na kierunku "Kryminalistyka i Nauki Sądowe". W grudniu 2018 roku podjęto współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości, która polega na prowadzeniu zajęć z kryminalistyki w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości pn. "Przygoda z paragrafem", skierowanego do młodzieży szkolnej.