Anna Brągoszewska, Ewa Kartasińska, Paweł Wierzchowski, Jakub Mondzelewski „Wewnętrzna walidacja RapidHITTM IT200 – systemu zautomatyzowanej identyfikacji człowieka na podstawie analizy DNA"

Anna Brągoszewska, Ewa Kartasińska, Paweł Wierzchowski, Jakub Mondzelewski „Wewnętrzna walidacja RapidHITTM IT200 – systemu zautomatyzowanej identyfikacji człowieka na podstawie analizy DNA"

Streszczenie
RapidHIT
TM 200 firmy IntegenX® (Thermo Fisher Scientific) to zintegrowany system służący do szybkiej identyfikacji osobniczej na podstawie analizy STR, zapewniający szereg korzyści w porównaniu z klasycznymi metodami profilowania DNA pod względem automatyzacji, szybkości analizy i mobilności. Niemniej przed wdrożeniem technologii rapid DNA do rutynowych aplikacji kryminalistycznych, zarówno proces badawczy, jak i wyniki muszą zostać rygorystycznie sprawdzone pod względem niezawodności, wydajności i kompatybilności z danymi uzyskanymi w oparciu o analizy wykonywane z wykorzystaniem technologii elektroforezy kapilarnej, poprzez przeprowadzenie wewnętrznego procesu walidacji. Ponieważ w obrębie naszych zainteresowań była przede wszystkim zdolność urządzenia RapidHITTM 200 do efektywnego oznaczania profili DNA z próbek zabezpieczanych na miejscach zdarzeń kryminalnych i pozyskiwanie tych danych do bazy CODIS (ang. Combined DNA Index System), przeprowadzone badania ewaluacyjne skupiły sią głównie na tego typu próbkach. Wyniki przeprowdzonych badań pokazują, iż RapidHITTM 200 może być użytecznym narzędziem uzupełniającym konwecjonalne metody identyfikacyjne stosowane w genetyce sądowej.

Słowa kluczowe: rapid DNA, genetyka sądowa, RapidHITTM 200, analiza STR

Summary
RapidHIT
TM 200 by IntegenX® (Thermo Fisher Scientific) is an integrated system for fast human identification based on STR analysis, providing a number of advantages over traditional DNA profiling methods in terms of automation, speed of analysis and mobility. However, before rapid DNA technology could be implemented into routine forensic applications, both workflow and its results would have to be rigorously validated for reliability, performance and compatibility with data obtained from capillary electrophoresis, through an internal validation. As we were primarily interested in the RapidHITTM 200’s ability to efficiently generate DNA profiles from samples collected at crime scenes and to upload this data to the CODIS database (Combined DNA Index System), the evaluation study focused mainly on such samples. The results show that RapidHITTM 200 can be a useful tool to complement conventional identification methods used in forensic genetics.

Key words: rapid DNA, forensic genetics, RapidHITTM 200, STR analysis

Identyfikator cyfrowy - https://doi.org/10.34836/pk.2021.314.1

 

 

Powrót na górę strony