Oferty pracy

Ogłoszenie o pracę: pracownik cywilny – pracownik ochrony Wydziału Organizacji CLKP

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji poszukuje kandydatów na stanowisku: pracownik cywilny – pracownik ochrony Wydziału Organizacji CLKP.

Wymiar etatu: pełny

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa ul. Aleje Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa

Warunki pracy:

 • praca w systemie zmianowym, w porze nocnej, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, wykonywana okresowo w terenie,
 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • brak windy.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zabezpieczenie chronionego obiektu oraz wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń biurowych CLKP – zgodnie z ustalonymi zasadami – prowadzenie stosownej ewidencji,
 • Dbanie o bezpieczeństwo osób pracujących w obiekcie i jego otoczeniu,
 • Obsługa systemów zabezpieczenia obiektów (SAP, kontrola dostępu, monitoring), stała obserwacja terenu poprzez system monitoringu CLKP,
 • Wzywanie osób do opuszczania obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na jego terenie albo stwierdzenia zakłócenia porządku, podejmowanie stosownych interwencji,
 • Kontrola dostępu gości, dostawców, pracowników i innych osób według posiadanych zezwoleń i uprawnień (stosowna ewidencja wejść i wyjść), kontrola dokumentów,
 • Prowadzenie książki przebiegu służby,
 • Udzielanie krótkich informacji gościom oraz informowanie pracowników o przybyciu umówionych/nieumówionych osób na spotkanie w celu odebrania ich przez osobę oczekującą z dyżurki (po wcześniejszej rejestracji w stosownej ewidencji),
 • Patrolowanie całości obiektu, parkingu zewnętrznego i wewnętrznego (egzekwowanie przyjętych zasad, sposobu parkowania pojazdów i kontrolowania przepustek) oraz otoczenia wokół obiektu CLKP (całodobowo) – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości informowanie przełożonego i odpowiednich służb miejskich,
 • Przyjmowanie i wydawanie pojazdów służbowych oraz dokumentacji (poza godzinami pracy Instytutu – zgodnie z procedurą Dyrektora CLKP),
 • Znajomość lokalizacji ujęć wody (zawory odcinające), CO, gazu i elektryczności, zwracanie uwagi na usterki oświetlenia oraz skuteczności ogrodzenia obiektu,
 • Zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki, zgłaszanie przełożonemu zauważonych usterek, podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń,
 • Wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe,
 • Przestrzeganie regulaminu pracy CLKP oraz przepisów BHP, p.poż.,
 • Przestrzeganie czasu pracy (wynikającego ze stosownych grafików) i wykorzystywania go w sposób efektywny,
 • Alarmowanie odpowiednich służb (pogotowia, pogotowia wod.-kan., straży pożarnej, policji) oraz przełożonego w przypadku wystąpienia awarii lub zaistnienia stanu zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,
 • Współpraca z pracownikiem gospodarczym w zakresie pomocy w wykonywaniu czynności niewymagających odpowiednich/specjalnych kwalifikacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie podstawowe,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • współpraca w grupie osób,
 • umiejętność obserwacji,

dodatkowe wymagania:

 • dobra organizacja pracy,
 • odporność na stres,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów:

29 września 2021 r.

Forma składania dokumentów:

Osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Wydział Organizacji Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
Al. Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa

Na adres e-mail: clkp@policja.gov.pl

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Inne informacje:

Planowane rozpoczęcie pracy – 01.11.2021 r.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Decyduje data stempla pocztowego.

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji jest Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 7, 00-583 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji i nie będę przekazywane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego:

3.030,00,- zł brutto oraz dodatek za wysługę lat.

Techniki i metody naboru:

 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • analiza ofert spełniających wymagania formalne,
 • rozmowa kwalifikacyjna
DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI
insp. dr n. med. Radosław JUŹWIAK