Oferty pracy

Ogłoszenie o pracę pracownik cywilny – asystent Zakładu Biologii CLKP, na zastępstwo z powodu usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego pracownika

Data publikacji 10.02.2021

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji poszukuje kandydatów na stanowisko pracownik cywilny – asystent Zakładu Biologii CLKP, na zastępstwo z powodu usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego pracownika

Wymiar etatu: pełny

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa: Al. Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa (siedziba pracodawcy), ul. Iwicka 14, 00-735 Warszawa

Warunki pracy:

 • praca w systemie jednozmianowym,
 • praca laboratoryjna, wielostanowiskowa, wykonywana w kontakcie z materiałem biologicznym i odczynnikami chemicznymi oraz administracyjno-biurowa,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • praca wymagająca koncentracji i natężenia uwagi,
 • brak windy.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań i innych czynności laboratoryjnych oraz administracyjnych związanych z oznaczaniem profili genetycznych w bazie danych DNA w celach wykrywczych i identyfikacyjnych,
 • wykonywanie czynności laboratoryjnych w ramach prac związanych z opracowywaniem metod badawczych,
 • wykonywanie badań i innych czynności laboratoryjnych oraz administracyjnych związanych z przesiewowymi badaniami genetycznymi w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 u funkcjonariuszy i pracowników Policji,
 • wykonywanie pod kierunkiem biegłego badań i innych czynności laboratoryjnych w ramach opinii kryminalistycznych,
 • prowadzenie dokumentacji w tym: analitycznej i statystycznej w zakresie wykonywanych zadań,
 • doskonalenie kompetencji w zakresie realizowanych zadań,
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego mniej doświadczonych i nowo przyjętych pracowników w zakresie wykonywanych zadań,
 • samokształcenie w zakresie wykonywanych czynności merytorycznych i prowadzonych badań,
 • udział w konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych,
 • udział w pracach zmierzających do utrzymania i rozwoju systemu zarządzania jakością w zakładzie,
 • przekazywanie do sekretariatu spraw ostatecznie zakończonych, poukładanych według numerów i dat zarejestrowania dokumentu, z określeniem kwalifikacji akt na kategorie i okresy przechowywania na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji,
 • analiza profili genetycznych na potrzeby bazy danych DNA.

Szczególne uprawnienia:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • średnie: min. dwa trzy lata pracy,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy i podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność koordynowania zadań,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność logicznego wyciągania wniosków,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętności pracy zespołowej,
 • umiejętności komunikowania się,
 • kreatywność, samodzielność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

dodatkowe wymagania:

 • wykształcenie biologiczne lub pokrewne,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych,
 • doświadczenie zawodowe związane z kryminalistyką,
 • znajomość języka kongresowego na poziomie komunikatywnym min. B1.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • w przypadku posiadania - kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyższej lub oświadczanie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych(Dz. U. z 2019 r., poz. 742),
 • oświadczanie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów:

22 lutego 2021 r.

Forma składania dokumentów:

Osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Wydział Organizacji Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Al. Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa

Na adres e-mail: clkpz5@policja.gov.pl oraz clkp@policja.gov.pl

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Inne informacje:

Planowane rozpoczęcie pracy – niezwłocznie po zakończeniu procedury rekrutacji, nie później niż 14 marca 2021 r.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Decyduje data stempla pocztowego.

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji jest Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 7, 00-583 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji i nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217). Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego:

3.858,40 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat.

Techniki i metody naboru:

 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • analiza ofert spełniających wymagania formalne,
 • fakultatywnie – test kwalifikacyjny oraz/lub rozmowa kwalifikacyjna.

DYREKTOR

CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI

insp. dr n. med. Radosław JUŹWIAK