Jak chronić się przed COVID-19

Objawy i postępowanie przy zakażeniu COVID-19

OSOBY ZAKAŻONE COVID-19:

  1. BEZOBJAWOWE (asymptomatyczne):

Osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2 , które nie wykazują żadnych objawów COVID-19 .

  1. Z OBJAWAMI COVID-19 (objawowe):

Osoby wykazujące objawy COVID-19 z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

  1. PRZEDOBJAWOWE (presymptomatyczne) –  kategoria zakażonych generująca problemy w klasyfikacji:

Osoby zakażone SARS-CoV-2 mogą przez wiele dni nie wykazywać objawów COVID-19. U takich osób testy na obecność wirusa mogą dawać wynik pozytywny na kilka dni przed wystąpieniem objawów.

Taka osoba, w przedobjawowej fazie choroby, z wynikiem pozytywnym badania w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 zostanie automatycznie i błędnie uznana za osobę asymptomatyczną przechodzącą COVID-19 bezobjawowo. Stanie się tak, ponieważ spełni kryteria osoby bezobjawowo przechodzącej COVID-19, czyli: nie będzie wykazywać objawów COVID-19 i będzie mieć potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2.

Wyłącznie monitorowanie stanu zdrowia osób, których stwierdzono bezobjawowe COVID-19 pozwoli odróżnić osoby bezobjawowo przechodzące COVID-19 od tych, którym wykonano badanie w kierunku SARS-CoV-2 w przedobjawowej fazie choroby, a objawy pojawiły / pojawią się u nich później.

Kto będzie ten stan zdrowia monitorował? Czy monitorowanie odbędzie się to na podstawie subiektywnej opinii o własnym stanie zdrowia osoby pozostającej w izolacji?

Podsumowując, istnieje realne ryzyko pomylenia osób bezobjawowych i tych, które jeszcze nie mają objawów a w ciągu krótkiego czasu rozwiną je.

KRYTERIA ZWOLNIENIA Z IZOLACJI osób zakażonych SARS-CoV-2 wg. WHO:

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/criteria-for-releasing-covid-19-patients-from-isolation

PACJENCI BEZOBJAWOWI (asymptomatyczni):

Zwolnienie z izolacji 10 dni od pozytywnego wyniku testu.

PACJENCI OBJAWOWI:

Zwolnienie z izolacji 10 dni od wstąpienia objawów, z dodatkowym zastrzeżeniem zachowania co najmniej 3 dni bez objawów przed zwolnieniem. Czyli pacjent u którego objawy ustąpiły w 30 dniu od ich wystąpienia może być zwolniony po 30 + 3 dniach, czyli 33 dniach od wystąpienia objawów.

UWAGA: nie należy mylić izolacji (dotyczy chorych/zakażonych) z kwarantanną ( stosowaną wobec osób zdrowych, bez potwierdzonego zakażenia, które miały kontaktu z chorymi/zakażonymi).

UWAGA: Pacjent sklasyfikowany, jako bezobjawowy, u którego objawy wystąpią 10 dni od wykonania testu powinien, zgodnie z kryteriami WHO zostać uznany za objawowego i poddany izolacji przez 10 dni od wystąpienia objawów.

ZAGROŻENIE ZAKAŻENIEM SARS-CoV-2 NA SKUTEK KONTAKTU Z OSOBAMI BEZOBJAWOWYMI

Ogniska COVID-19, których źródłem były osoby przechodzące SARS-CoV-2 bezobjawowo mogą przyjmować dużą skalę, szczególnie w zamkniętych społecznościach: jedna bezobjawowa osoba była źródłem ogniska COVID-19 na statku wycieczkowym Diamond Princess , zakażeniu uległo 634 spośród 3711 pasażerów (Nikolai et al., 2020). Ponadto, w Chinach stwierdzono, że osoby bezobjawowe są źródłem szybszego powstawania ognisk COVID-19 oraz powstawania większych ognisk COVID-19 niż przypadki importowane COVID-19 (Nikolai et al., 2020). 

Obecnie stosowane kryteria klasyfikacji przypadków nie są jednolite i trudno stwierdzić, jaka część zakażeń COVID-19 sklasyfikowana jako bezobjawowe była przypadkami przedobjawowymi.

Osoby bezobjawowe niewątpliwie zakażają, obecnie nie jest znana skala tego zjawiska, natomiast nie może ono być uznane za marginalne (Nikolai et al., 2020).

Biorąc pod uwagę brak systemu pozwalającego na ciągłe monitorowanie zakażonych i raportowanie zmiany błędnej klasyfikacji zakażenia przedobjawowego jako bezobajwowego uznanie osób bezobjawowych za niestwarzające zagrożenia jest bardzo ryzykowne z epidemiologicznego punktu widzenia

WHO niedawno dementowało informacje o niskim ryzyku zakażenia się COVID-19 od osoby bezobjawowej:

https://www.medonet.pl/koronawirus,bezobjawowi-pacjenci-z-covid-19-zarazaja-rzadko--who-wycofuje-sie-z-tych-slow-nazywajac-je-nieporozumieniem,artykul,31370781.html

Literatura

Nikolai, L. A. et al. (2020) ‘Asymptomatic SARS Coronavirus 2 infection: Invisible yet invincible.’, International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases, (January). doi: 10.1016/j.ijid.2020.08.076.