Zespół ds. Zamówień Publicznych

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Zespół ds. Zamówień Publicznych wykonuje zadania obejmujące w szczególności:

 • opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych CLKP oraz jego korekt,
 • weryfikację wniosków o realizację zamówienia,
 •  proponowanie trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prawidłowe przygotowywanie, przeprowadzanie i dokumentowanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,
 • prawidłowe przygotowywanie, przeprowadzanie i dokumentowanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,
 • publikację przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszeń, zawiadomień, informacji oraz sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 • prowadzenie strony internetowej w zakresie zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowych, w tym prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestrów postępowań i udzielonych zamówień publicznych zgodnie z punktem,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi CLKP w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • współpraca z pełnomocnikiem dyrektora ds. projektów w zakresie opracowywania harmonogramów udzielania zamówień publicznych w projektach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych realizowanych przez CLKP,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielenia zamówień publicznych i zakupów realizowanych na potrzeby projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych realizowanych przez CLKP,
 • udział w postępowaniach spornych, tj. dotyczących środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych.