Zespół ds. Jakości

Zespół ds. Jakości

Zespół ds. Jakości utrzymuje i doskonali funkcjonujący w CLKP system zarządzania jakością przez stały nad nim nadzór oraz koordynuje działania doskonalące.

Zadaniem Zespołu ds. Jakości Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji jest:

 • utrzymywanie i doskonalenie funkcjonującego w CLKP systemu zarządzania jakością poprzez stały nad nim nadzór oraz koordynowanie działań doskonalących,
 • koordynowanie działań mających na celu określanie standardów pracy dotyczących poszczególnych dyscyplin badawczych,
 • wspieranie LK KWP/KSP w działaniach związanych z wdrażaniem i utrzymaniem systemu zarządzania,
 • organizowanie ocen jakości pracy w LK KWP/KSP i nadzór nad ich przeprowadzaniem,
 • współpraca z zewnętrznymi jednostkami certyfikującymi, akredytującymi i konsultacyjnymi,
 • zapewnienie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, związanych z utrzymaniem systemu zarządzania,
 • ocena i certyfikacja pracowni badań osmologicznych oraz współpraca z policyjnymi laboratoriami kryminalistycznymi w zakresie rozwoju osmologii.

 

Prace nad wdrożeniem systemu zarządzania jakością w CLKP rozpoczęto już w CLK KGP w 2000 roku. Na początku korzystano ze wsparcia Projektu Umbrella powołanego przez rząd RP oraz Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Pierwszym krokiem było wyodrębnienie i opisanie realizowanych przez laboratorium procesów, takich jak:

 • organizowanie i nadzorowanie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia standardów pracy w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych,
 • organizowanie i prowadzenie procesu szkolenia biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych oraz udział w procesie doskonalenia zawodowego policyjnych techników kryminalistyki,
 • wykonywanie opinii, rozwój metod badawczych oraz organizowanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w zakresie techniki kryminalistycznej.

Na początku 2003 roku CLK KGP zgłosiło do Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC) funkcjonujący już system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. Po przeprowadzeniu procesu certyfikacji PCBC w dniu 18 lipca 2003 roku przyznało CLK KGP Certyfikat Systemu Jakości nr 997/1/2003 potwierdzający spełnienie wymagań powyższej normy. Dalsze prace nad doskonaleniem systemu zarządzania jakością doprowadziły do tego, że w 2005 roku laboratorium zgłosiło Polskiemu Centrum Akredytacyjnemu (PCA) do akredytacji następujące metody badawcze:

 • Badania rękopisów
 • Badania autentyczności dokumentów
 • Identyfikacja daktyloskopijna
 • Badania traseologiczne
 • Badania metaloznawcze
 • Badanie oznaczeń identyfikacyjnych
 • Badanie urządzeń o charakterze broni palnej
 • Badania elementów i zespołów pojazdów
 • Badania śladów mechanoskopijnych
 • Badania przedmiotów o charakterze amunicji do broni palnej
 • Rekonstrukcja i ustalenie przyczyn wypadku drogowego (kolizji drogowej)
 • Analiza ilościowa siarczanu amfetaminy metodą chromatografii gazowej
 • Kryminalistyczne badania DNA w Multipleksowych Systemach STR.

W 2012 r. rozszerzono zakres akredytacji o Odporność urządzeń na sforsowanie ich metodami nieniszczącymi.

Auditorzy i eksperci techniczni PCA potwierdzili, iż zgłoszony do akredytacji zakres badań jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i udokumentowanymi procedurami. W związku z powyższym PCA w dniu 15 maja 2005 roku wydało Certyfikat Akredytacji nr AB 596 dla całego zakresu zgłoszonych metod. Zarówno auditorzy z PCBC, jak i z PCA corocznie przeprowadzają w naszym laboratorium audity zewnętrzne potwierdzające ciągłe doskonalenie i rozwój systemu zarządzania jakością.

Akredytacja laboratorium stanowi wypełnienie dyspozycji zawartych w Strategii Rozwoju Policji na lata 2005–2010, wytycznych ENFSI (European Network of Forensic Science Intitutes) – Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych, jak również Decyzji Ramowej nr 2009/905/WSiSW z dn. 30.11.2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne. Wdrażając system zarządzania jakością, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji uzyskało narzędzie umożliwiające kontrolowanie i doskonalenie własnej pracy, wyprzedzając w tym zakresie zwerbalizowane i opisane w dokumentach Rady Europy wymogi stawiane przez Unię Europejską. W celu potwierdzenia kompetencji CLKP systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne organizowane przez podmioty zewnętrzne (np. ENFSI, CTS, DGKL). Jak dotąd wszystkie uzyskane przez laboratorium wyniki potwierdzają kompetencje personelu i wysoką jakość wykonywanych badań.

CLKP sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji, które w praktyce wykonują większość badań na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Również te laboratoria powinny zapewniać jak najwyższą jakość oraz wiarygodność wykonywanych opinii i dlatego zobowiązane są do implementacji Decyzji Ramowej Rady nr 2009/905/WSiSW w obszarze prowadzonych czynności laboratoryjnych dających w efekcie profile DNA i dane daktyloskopijne. Dostosowywanie zasad pracy laboratorium badawczego do wymogów określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 jest procesem złożonym, wymagającym zrozumienia zarówno ze strony kierownictwa, jak i personelu. To właśnie wiedza, doświadczenie oraz świadomość pracowników laboratorium decyduje o skuteczności podejmowanych działań i faktycznym zapewnieniu odpowiedniej jakości wykonywanych badań.

CLKP wspomaga działania poszczególnych laboratoriów we wdrażaniu systemu zarządzania poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń, pomoc i doradztwo przy planowaniu oraz wdrażaniu różnych rozwiązań organizacyjnych. Przejęło na siebie część obowiązków związanych z opracowywaniem i walidacją poszczególnych metod badawczych. Zakłady CLKP organizują i prowadzą programy badań biegłości niezbędne dla potwierdzenia kompetencji pracowników LK KWP/KSP. Doskonaleniu systemu zarządzania funkcjonującego w laboratoriach służą również oceny jakości pracy prowadzone na zasadach auditu.

Szanowni Państwo

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, pragnąc skutecznie realizować nadrzędny cel swojej działalności, jakim jest profesjonalizm w wykonywaniu zleconych prac (przy uwzględnieniu oczekiwań i życzeń klientów), zwraca się z prośbą o wypełnienie niniejszej ANKIETY. Za pośrednictwem Internetu stworzyliśmy Państwu możliwość przekazania uwag oraz opinii, które po ich analizie przyczynią się do doskonalenia przyjętych standardów i usprawnienia świadczonych usług.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:

elzbieta.marciniak@policja.gov.pl