Zakład Daktyloskopii

Zespół Badań Traseologicznych

Zespół Badań Traseologicznych zajmuje się badaniami porównawczymi śladów przemieszczania się ludzi, zwierząt i środków lokomocji.

Zespół wykonuje następujące rodzaje badań:

  • oceniająco-typujące śladów obuwia, pod kątem przydatności badań identyfikacyjnych
  • porównawcze śladów obuwia z odpowiednim materiałem porównawczym, identyfikującym but, którym ślad pozostawiono
  • identyfikujące bezpośrednio człowieka na podstawie odwzorowań stóp wewnątrz butów i śladów stóp odzianych lub bosych na każdym podłożu
  • badania porównawcze tropów zwierząt (łapy, kopyta itp.).

W prowadzonych badaniach wykorzystywana jest między innymi płyta podometryczna służąca do identyfikacji osoby na podstawie cech indywidualnych obuwia jej użytkownika. Do ujawnienia śladów pyłowych na tzw. podłożach trudnych typu wykładziny podłogowe obicia tapicerskie itp. wykorzystuje się właściwości pola elektrostatycznego w urządzeniu Elektrostat.

W celu zapewnienia wysokiej jakości wydawanych opinii wykonywane są one na podstawie procedur badawczych i metodyki prowadzenia badań traseologicznych. Ponadto kompetencje personelu są weryfikowane poprzez uczestnictwo w badaniach biegłości organizowanych przez zagraniczne instytucje oraz aktywne uczestnictwo w pracach grup roboczych i konferencjach w ramach Europejskiej Sieci Laboratoriów Nauk Sądowych (ENFSI).

Zespół pełni także nadzór nad jakością opinii z zakresu badania śladów traseologicznych wykonywanych w laboratoriach kryminalistycznych kwp/KSP.