Zakład Daktyloskopii

Zespół Międzynarodowej Wymiany Danych

Do zadań zespołu Międzynarodowej Wymiany Danych należy obsługa Krajowego Punktu Dostępu do systemu Eurodac oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. wymiany danych daktyloskopijnych.

Krajowy Punkt Dostępu do Eurodac

Wieloletnie doświadczenie Państw Członkowskich UE pokazuje, że osoby ubiegające się o azyl składają wnioski w różnych krajach, a także często fałszują dane osobowe. Zapobiegać temu mają bazy danych, udostępnione wszystkim państwom członkowskim oraz zainteresowanym państwom europejskim niebędącym członkami Wspólnoty. W bazach tych gromadzone są obrazy linii papilarnych palców osób składających wnioski o azyl. Dzięki temu można uniknąć pomyłek w identyfikacji obcokrajowców oraz ujawniać fałszerstwa danych osobowych wnioskodawców. Informacje zawarte w bazach danych pozwalają na wskazanie kraju, przez którego granicę osoba wnioskująca o azyl wkroczyła na terytorium UE, a także odpowiedzialnego za rozpatrzenie takiego wniosku.

Zadania Krajowego Punktu Dostępu do Eurodac (NAP Eurodac):

 • wprowadzanie danych z kart daktyloskopijnych cudzoziemców oraz weryfikacja wyników przeszukań w krajowym Automatycznym Systemie Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS),
 • przesyłanie danych daktyloskopijnych cudzoziemców i weryfikacja wyników przeszukań w systemie Eurodac,
 • udzielanie informacji o wynikach przeszukań w bazach danych AFIS i Eurodac,
 • udzielanie konsultacji przedstawicielom organów zajmujących się postępowaniami administracyjnymi w stosunku do cudzoziemców, zgodnie z właściwością rzeczową NAP Eurodac,
 • organizowanie i realizowanie doskonalenia zawodowego w ramach wykonywanych zadań oraz opracowywanie i doskonalenie procedur postępowania.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (rozporządzenie o Eurodac).
 • Zarządzenie nr 23 KGP z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie  trybu przesyłania wniosków o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac.
 • Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. wymiany danych daktyloskopijnych (w ramach Decyzji Prüm)

W ramach Decyzji 2008/615/WSiSW Rady Unii Europejskiej z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej oraz Decyzji 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej w Krajowym Punkcie Kontaktowym, zlokalizowanym w Zakładzie Daktyloskopii CLKP, realizowane są przeszukania w międzynarodowych bazach danych PC UE.
Przeszukania w międzynarodowych bazach danych daktyloskopijnych ograniczone są tzw. limitami przeszukań - w ciągu 24 h można wysłać określoną liczbę zapytań w zależności od państwa członkowskiego UE i rodzaju przeszukania. Największe limity przysługują dla przeszukań TP/TP (karta- karta), najmniejsze dla przeszukań LT/UL (ślad- ślad).
Organami uprawnionymi do wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych, zapobiegania przestępczości i jej zwalczania oraz przetwarzania informacji są: Policja, Straż Graniczna, ABW, CBA, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Krajowa Administracja Skarbowa, Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • Zarządzenie nr 27 KGP z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie wykonywania przez Policję zadań związanych z prowadzeniem zbiorów danych daktyloskopijnych.
 • Decyzja 2008/615/WSiSW Rady Unii Europejskiej z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej.
 • Decyzja 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej.

Do dnia15.11.2017 r. Polska uzyskała operacyjność z 20 państwami członkowskimi UE.

Lp.

Państwo UE

Data uzyskania operacyjności

1.

AT- Austria

2015.11.16

2.

SK- Słowacja

2015.11.19

3.

CZ- Czechy

2015.12.17

4.

BG- Bułgaria

2015.12.18

5.

LT- Litwa

2016.01.08

6.

BE- Belgia

2016.01.11

7.

MT- Malta

2016.02.04

8.

CY- Cypr

2016.02.05

9.

DE- Niemcy

2016.03.01

10.

SI- Słowenia

2016.03.01

11.

RO- Rumunia

2016.06.02

12.

HU- Węgry

2016.06.16

13.

NL- Holandia

2017.01.05

14.

SE- Szwecja

2017.03.09

15.

ES- Hiszpania

2017.03.13

16.

FI- Finlandia

2017.05.26

17.

EE- Estonia

2017.07.21

18.

LU- Luksemburg

2017.09.20

19.

PT- Portugalia

2017.11.15

20. DK-Dania 2020.05.19