Zakład Daktyloskopii

Prowadzenie zbiorów danych daktyloskopijnych

W Zakładzie Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji (ZD CLKP) znajdują się zbiory danych daktyloskopijnych w postaci Centralnej Registratury Daktyloskopijnej (CRD) i Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS). Zbiory CRD i AFIS prowadzone są na podstawie art. 21h ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji a ich administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Komendant Główny Policji.

W zbiorach danych daktyloskopijnych gromadzone są na podstawie przepisów odbitki linii papilarnych osób, niezidentyfikowane ślady linii papilarnych z miejsc przestępstw (NN ślady) oraz ślady linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych. Pracownicy i funkcjonariusze Policji upoważnieni do przetwarzania danych w zbiorach CRD i AFIS podczas codziennych czynności dokonują przeszukań odbitek linii papilarnych osób w ramach „wywiadów daktyloskopijnych”, prowadzą przeszukania NN śladów, udostępniają zawartość zbiorów uprawnionym podmiotom oraz przede wszystkim dbają o jakość i legalność przetwarzanych informacji poprzez wprowadzanie, weryfikowanie i usuwanie określonych danych.

Informacje zgromadzone w zbiorach  danych daktyloskopijnych oraz informacji uzyskane w wyniku ich przetwarzania są udzielane bezpłatnie organom prowadzącym postępowania karne, postępowania w sprawach nieletnich, prowadzącym czynności wykrywcze lub identyfikacyjne.

Najważniejsze przepisy regulujące prowadzenie zbiorów danych daktyloskopijnych:

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
  • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych,
  • Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób,
  • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
  • Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję,
  • Zarządzenie nr 27 KGP z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie wykonywania przez Policję zadań związanych z prowadzeniem zbiorów danych daktyloskopijnych.

Dane statystyczne dotyczące zbiorów danych daktyloskopijnych dostępne są w zakładce Zbiory Danych Daktyloskopijnych