Wydział Organizacji

Wydział Organizacji

Wydział Organizacji odpowiada za prawidłowy obieg dokumentacji i obiektów badań w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, nadzoruje funkcjonowanie systemów informatycznych CLKP, realizuje zadania związane z obsługą administracyjną, kwatermistrzowską i transportową, a także zapewnia obsługę kadrową i prawną Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Do zadań wydziału należy:

 • organizacja i prowadzenie sekretariatu dyrekcji CLKP i sekretariatu Wydziału Organizacji CLKP
 • koordynacja i nadzór nad poprawnością obiegu dokumentów w CLKP
 • przygotowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej CLKP do przekazania do Głównego Archiwum Policji

 

 • prowadzenie pełnej obsługi kadrowej pracowników cywilnych CLKP oraz współpraca z Gabinetem KGP w zakresie obsługi kadrowej policjantów pełniących służbę w CLKP
 • prowadzenie postępowań sprawdzających i kontrolnych wobec policjantów i pracowników cywilnych CLKP
 • nadzór nad ochroną informacji niejawnych w CLKP
 • prowadzenie szkoleń z zakresu bhp
 • opracowywanie, na potrzeby CLKP, dokumentów w sprawach organizacyjnych i alarmowych
 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem dla kierownictwa CLKP opinii prawnych 
 • administrowanie i utrzymanie systemów informatycznych CLKP oraz wewnętrznej sieci transmisji danych LAN oraz baz danych
 • zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego CLKP
 • inicjowanie i opracowywanie rozwoju systemów teleinformatycznych w CLKP
 • obsługa systemu SESPOL w obszarze wykonawstwa opinii przez CLKP
 • analiza kompletności i poprawności danych wprowadzanych do systemu SESPOL przez policyjne laboratoria kryminalistyczne 
 • stały monitoring potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych CLKP oraz przygotowywanie planów zaopatrzenia w materiały biurowe i eksploatacyjne
 • obsługa organizacyjna realizacji planowanych zakupów, dostaw i odbioru technicznego wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby CLKP
 • obsługa transportowa CLKP
 • koordynowanie działań związanych z ochroną fizyczną obiektów CLKP
 • prowadzenie gospodarki obiektami oraz spraw dotyczących stanu prawnego nieruchomości, administrowanie obiektami CLKP i zapewnienie utrzymania ich w sprawności technicznej, w tym planowanie i nadzór nad realizacją remontów i inwestycji w obiektach użytkowanych przez CLKP
 • koordynacja nadzoru technicznego nad eksploatowanym sprzętem biurowym i wyposażeniem oraz zamawianie usług w zakresie obsługi serwisowej i napraw oraz nadzór nad ich realizacją
 • prowadzenie gospodarki składnikami majątkowymi z zakresu wyposażenia biurowego, kwaterunkowego, wyposażenia specjalnego i roboczego oraz środków czystości
 • prowadzenie magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz dokumentacji obrotu magazynowego
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych CLKP
 • stała współpraca z podmiotami zewnętrznymi i komórkami KGP.