Status prawny

Status prawny

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji jest wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i prawnym jednostką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. 0000372361, której formę prawną określono jako instytut badawczy.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP) jest instytutem badawczym działającym w na podstawie: ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202); ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm); rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (Dz. U. poz. 1227). Przedmiotem działania CLKP są zarówno badania naukowe, prace rozwojowe w zakresie kryminalistyki, a szczególnie techniki kryminalistycznej, wykorzystywane w procesie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości, jak i prace eksperckie, analityczne oraz szkolenia w tym zakresie prowadzone na zasadach ustalonych przez organ założycielski - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organ nadzorujący i wspomagający - Komendanta Głównego Policji. CLKP działa na podstawie Statutu –  zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 15 maja 2017 roku (Dz.U. MSWiA z 15.05.2017 r. poz. 29). Nadzór nad funkcjonowaniem CLKP sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji jest bezpośrednim sukcesorem materialnym i prawnym Biura Komendy Głównej Policji – Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. W kontaktach międzynarodowych CLKP może używać nazwy w języku angielskim - "Central Forensic Laboratory of the Police". Logo CLKP przedstawia rysunek mikroskopu koloru srebrnego, umieszczonego w polu koła koloru granatowego na tle ośmioramiennej gwiazdy policyjnej koloru srebrnego.

Pliki do pobrania