Kierownictwo

Kierownictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Dyrektor
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska

Absolwentka Wydziału Nauczycielskiego na kierunku Fizyka Politechniki Radomskiej, Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Służbę w Policji rozpoczęła w 1998 roku, a następnie w roku 2001 ukończyła Podyplomowe Studium Oficerskie Ekspertów Kryminalistyki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od 2003 roku biegły z zakresu badań traseologicznych, a od 2008 roku biegły z zakresu badań pisma ręcznego w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu uzyskała w 2019 roku na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2019 roku Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Z dniem 20 stycznia 2022 roku powołana Decyzją nr 24 Komendanta Głównego Policji na stanowisko Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych związanych z planowanym przekształceniem instytutu badawczego - Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w jednostkę organizacyjną Policji - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, gdzie funkcję tę pełniła do dnia 31 marca 2022 roku. Od dnia 1 kwietnia 2022 roku powołana na stanowisko Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

****

Zastępca Dyrektora
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
insp. dr n. med. Danuta Ulewicz

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego w specjalności mikrobiologia. Służbę w Policji rozpoczęła w 1994 roku, a następnie w roku 1996 ukończyła Podyplomowe Studium Oficerskie Ekspertów Kryminalistyki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od 1999 roku biegły policyjnego laboratorium kryminalistycznego z zakresu biologii klasycznej, od 2001 roku w zakresie genetyki sądowej w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej uzyskała w 2007 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 2013 roku  ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim Wydział Zarządzania w zakresie „Systemy zarządzania jakością wg normy ISO serii 9000”. Od 2017 roku Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Z dniem 1 marca 2022 roku pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Z dniem 1 czerwca 2022 roku powołana na stanowisko Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

****

Zastępca Dyrektora
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
mł. insp. Karolina Karwowska

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego na kierunku Edukacja Obronna i Bezpieczeństwo Publiczne Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Służbę w Policji rozpoczęła w 2000 roku w pionie kryminalnym, gdzie realizowała zadania służbowe w szczególności związane z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych z zakresu przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu, współpracując z przedstawicielami instytucji publicznych oraz centralnych organów administracji rządowej. Uczestniczyła w pracach zespołów związanych z aplikacją i udziałem Policji w programach finansowanych z funduszy pomocowych obejmujących zarówno projekty badawczo-rozwojowe jak i szkoleniowe. Od 2021 roku jako Naczelnik Wydziału Analityczno-Koordynacyjnego Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji brała czynny udział w realizacji zadań związanych z modernizacją polskiej Policji w zakresie wprowadzania nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych w obszarach zabezpieczenia logistycznego i inwestycji. Z dniem 1 marca 2023 roku powołana na stanowisko Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

****

Pełnomocnik Dyrektora
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ds. Zarządzania Jakością
mł. insp. Elżbieta Marciniak

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Służbę w Policji rozpoczęła w 1996 roku w Wydziale Technik Wizualnych i Komputerowych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, wykonując czynności technika kryminalistyki z zakresu badań fotograficznych. Od dnia 1 czerwca 2004 roku w Zespole ds. Jakości na stanowisku eksperta, gdzie zajmowała się utrzymaniem, doskonaleniem i rozwojem systemu zarządzania akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji i certyfikowanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Ukończyła szkolenie dla absolwentów szkół wyższych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Studium Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Manager Innowacji w zakresie pozyskiwania i zarządzania środkami publicznymi przeznaczonymi na innowacje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium. Od 27 stycznia 2012 roku powołana na stanowisko pełnomocnika dyrektora CLKP ds. zarządzania jakością.

****

Naczelnik Wydziału Ogólnego
nadkom. Justyna Bernat

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach. W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Ukończyła kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze oraz kurs z zakresu logistyki w Policji. W latach 2001–2022 pełniła służbę w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV Komendy Stołecznej Policji, gdzie w latach 2017–2020 pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Ogólnego. Od 7 kwietnia 2022 roku pełni obowiązki Naczelnika Wydziału Ogólnego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. W dniu 24 lipca 2022 roku mianowana na Naczelnika Wydziału Ogólnego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

****

Naczelnik Wydziału Wsparcia Logistycznego
podinsp. Lech Hyb

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Służbę w Policji rozpoczął w 2000 roku w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Od dnia 1 sierpnia 2011 roku został przeniesiony na własną prośbę do dalszego pełnienia służby w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. W 2015 roku ukończył Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie z zakresu logistyki w administracji publicznej. Służbę w CLKP pełnił na stanowisku specjalisty, a następnie eksperta Wydziału Organizacji. Z dniem 4 stycznia 2022 roku Komendant Główny Policji rozkazem personalnym powierzył pełnienie obowiązków Naczelnika Wydziału Organizacji. Od 1 kwietnia 2022 roku pełnił obowiązki naczelnika, a z dniem 20 października 2022 roku został mianowany na Naczelnika Wydziału Wsparcia Logistycznego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

****

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych CLKP
mł. insp. Wiktor Dmitruk

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1999), Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (2004) oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (2022). W 2010 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Metrologia Chemiczna, a w 2013 roku studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Wymiaru Sprawiedliwości Uniwersytetu w Lozannie pod tytułem Statistics and evaluation of forensic evidence. Służbę w Policji rozpoczął w 2001 w Wydziale Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, gdzie po uzyskaniu uprawnień biegłego w latach 2003–2022 specjalizował się w badaniach mikrośladów, a w szczególności pozostałości po wystrzale z broni palnej GSR. Jest autorem szeregu publikacji naukowych w periodykach krajowych i zagranicznych oraz wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach, a także opiekunem szkoleń biegłych zatrudnionych w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych oraz laboratoriach innych służb. W czerwcu 2022 został powołany na stanowisko Inspektora Ochrony Danych CLKP a z dniem 9 stycznia 2023 roku pełni obowiązki Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a z dniem 15 maja 2023 roku został mianowany na Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

****

Naczelnik Wydziału Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej
nadkom. Kamila Nakoneczna

Absolwentka Politechniki Radomskiej, Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Łódzkiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczęła w 2002 roku w pionie prewencji, w 2008 roku uczestniczyła w programie stażowym IMPACT dla policjantów wykonujących zadania z zakresu międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych w Biurze Wywiadu Kryminalnego KGP. W 2010 roku po uzyskaniu tytułu magistra grafiki komputerowej rozpoczęła służbę w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Posiada uprawnienia biegłego i specjalisty certyfikowanego z zakresu badań cyfrowych nośników danych oraz uprawnienia auditora wewnętrznego laboratorium. Od 2020 roku pełniła funkcję zastępcy Kierownika ds. Jakości Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Od 1 marca 2022 roku pełni obowiązki zastępcy Naczelnika Wydziału Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Od 15 czerwca 2022 roku pełni obowiązki Naczelnika Wydziału Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a z dniem 22 grudnia 2022 roku została mianowana na naczelnika tego wydziału.

****

Naczelnik Wydziału Badań Broni, Mechanoskopii i Wypadków Drogowych
nadkom. dr inż. Michał Borusiński

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wydziału Zarządzenia i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Posiada certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium oraz uprawnienia do wydawania opinii w imieniu policyjnych laboratoriów kryminalistycznych ze specjalności badania broni i balistyka. Autor wielu publikacji naukowych. Od 5 czerwca 2017 roku do 31 marca 2022 roku zajmował stanowisko Kierownika Zakładu Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Od 1 kwietnia 2022 roku pełnił obowiązki Naczelnika Wydziału Badań Broni, Mechanoskopii i Wypadków Drogowych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a z dniem 20 października 2022 roku został mianowany na naczelnika tego wydziału.

****

Naczelnik Wydziału Badań Chemicznych
mł. insp. dr Katarzyna Razarenkow

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w systemie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na kierunku Chemia. Pracę dyplomową pt. „Analiza ilościowa narkotyków metodą GC i HPLC” wykonywała w latach 1998–1999 we współpracy z Wydziałem Fizykochemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Służbę w Policji rozpoczęła w 1999 roku, a następnie w 2001 roku ukończyła Podyplomowe Studium Eksperckie Ekspertów Kryminalistyki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W latach 2003 i obecnie biegły z zakresu badań chemicznych, specjalizujący się w analizie mikrośladów. Od 2009 roku członek grup roboczych ENFSI w specjalności ETHG – European Textile and Hair Group oraz EPG-European Paint and Glass,  od 2011 roku prowadzi wymianę danych bazy EUCAP w CLKP z ramienia Bundeskriminalamt Wiesbaden, tj. Europejskiego Zbioru Samochodowych Powłok Lakierowych. W latach 2016–2021 wykonywała pracę doktorską w CLKP Instytut Badawczy w ramach badań własnych pt. „Analiza możliwości zabezpieczania materiału dowodowego mikrośladów w postaci wybranych włókien tekstylnych i lakierów samochodowych w aspekcie stosowanych środków probierczych i zachodzących efektów starzeniowych”, którą obroniła w styczniu 2022 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, uzyskując stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych. W latach 2021-2022 sekretarz IV kadencji Rady Naukowej CLKP Instytut Badawczy. Organizator licznych konferencji krajowych i spotkań branżowych z cyklu „Fizykochemiczne badania śladów kryminalistycznych” dedykowanych biegłym i kandydatom na biegłych badań chemicznych oraz konferencji międzynarodowej tj. 21th Annual Meeting EPG ENFSI zorganizowanej w 2015 roku w Jachrance. Autorka publikacji związanych z badaniami mikrośladów, prelegentka licznych konferencji międzynarodowych, krajowych i seminariów naukowych CLKP oraz opiekun merytoryczny biegłych z LK KWP, a także opiekun naukowy prac inżynierskich i magisterskich studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawski. Od 16 lutego 2023 roku pełni obowiązki Naczelnika Wydziału Badań Chemicznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a z dniem 15 maja 2023 roku została mianowana na Naczelnika Wydziału Badań Chemicznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

****

Naczelnik Wydziału Badań Daktyloskopijnych i Traseologicznych
mł. insp. Artur Krasuski


Absolwent Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W 1994 roku rozpoczął służbę w Policji, a od 1995 roku był funkcjonariuszem Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Siedlcach. W 1997 roku ukończył Podyplomowe Studium Oficerskie Ekspertów Kryminalistyki w Wyższej Szkole Policji  w  Szczytnie. W 1998 roku uzyskał uprawnienia do samodzielnego wydawania opinii z zakresu badań daktyloskopijnych. Po zmianach administracyjnych w 2009 roku został przeniesiony do pełnienia służby w Sekcji Daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Od 2018 roku biegły badań daktyloskopijnych Zakładu Daktyloskopii CLKP. Od 1 kwietnia 2022 roku pełnił obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Badań Daktyloskopijnych i Traseologicznych w CLKP, zaś z dniem 24 lipca 2022 roku powołany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Badań Daktyloskopijnych i Traseologicznych CLKP.  Od 25 lutego 2023 roku pełni obowiązki Naczelnika Wydziału Badań Daktyloskopijnych i Traseologicznych, a z dniem 15 maja 2023 roku został mianowany na Naczelnika Wydziału Badań Daktyloskopijnych i Traseologicznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

****

 Naczelnik Wydziału Badań Genetycznych
 mł. insp. Krzysztof Koloch

Absolwent Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Od 1994 roku pracownik cywilny Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, od 2001 roku funkcjonariusz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W 2002 roku uzyskał uprawnienia do samodzielnego wydawania opinii z zakresu biologii klasycznej i badań genetycznych, a w 2004 roku uprawnienia z zakresu badań morfologicznych włosów. W 2005 roku ukończył Szkolenie Zawodowe dla Absolwentów Szkół Wyższych w WSPol w Szczytnie w specjalności kryminalnej – ekspert kryminalistyki i uzyskał I stopień oficerski. Biegły z zakresu genetyki sądowej Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu od 2008 roku, Zastępca Kierownika Technicznego oraz auditor wewnętrzny. Od 2017 roku realizował zadania Zastępcy Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od 19 kwietnia 2022 roku pełnił obowiązki Naczelnika Wydziału Badań Genetycznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a z dniem 20 października 2022 roku został mianowany na naczelnika tego wydziału.

 

 

Powrót na górę strony