Międzynarodowa wymiana (PRÜM)

Miedzynarodowa wymiana danych DNA (PRÜM)

W celu realizacji zadań ustawowych policja ma możliwość uzyskiwania i wykorzystywania informacji od organów ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Interpolu, a także przekazywania tym organom informacji, w tym danych osobowych.
20 grudnia 2012 r. Polska otrzymała od Rady Europy decyzję zezwalającą na rozpoczęcie automatycznej wymiany danych DNA na mocy Decyzji Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej.
W styczniu 2013 r. w Zakładzie Biologii CLKP uruchomiony został Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) ds. automatycznej wymiany danych DNA z państwami członkowski UE.
Do jego głównych zadań należą zapewnienie całodobowego dostępu punktom innych państw do wykonywania sprawdzeń profili DNA w zbiorach polskiej Bazy Danych DNA udostępnianych przez pozostałe kraje oraz weryfikacja międzynarodowych trafień.
Wymieniane dane zorganizowane są w dwie kategorie:
  • Prüm Person – podejrzani, oskarżeni
  • Prüm Stain – ślady nieznanych sprawców przestępstw, osoby o nieustalonej tożsamości lub ukrywające swoją tożsamość, zwłoki o nieustalonej tożsamości, osoby zaginione
Dane wymieniane w sposób automatyczny obejmują wyłącznie indywidualne oznaczanie referencyjne profili DNA otrzymanych z niekodującej części ludzkiego genomu – nie zawierają zatem żadnych informacji umożliwiających bezpośrednią identyfikację osoby, której dotyczą.
W przypadku odnotowania trafienia Krajowy Punkt Kontaktowy jest odpowiedzialny za potwierdzenie zgodności dopasowanych profili.
Obecnie punkt prowadzi wzajemną wymianę danych DNA z: Holandią, Austrią, Niemcami, Hiszpanią, Litwą, Rumunią, Francją, Czechami, Słowacją, Słowenią, Cyprem, Finlandią, Węgrami, Łotwą, Estonią, Szwecją, Maltą, Portugalią, Luksemburgiem, Chorwacją, Belgią, Wielką Brytanią,  Bułgarią oraz Irlandią.
Powrót na górę strony