Prowadzenie zbiorów danych daktyloskopijnych

Prowadzenie zbiorów danych daktyloskopijnych

Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS) i Centralna Registratura Daktyloskopijna (CRD)

W Zakładzie Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji (ZD CLKP) znajdują się zbiory danych daktyloskopijnych: Centralna Registratura Daktyloskopijna (CRD)  i Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS). Zbiory CRD i AFIS prowadzone są na podstawie art. 21h ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji a ich administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, jest Komendant Główny Policji.

W zbiorach danych daktyloskopijnych gromadzone są odbitki linii papilarnych osób oraz niezidentyfikowane ślady linii papilarnych. Pracownicy i funkcjonariusze Policji upoważnieni do przetwarzania danych w zbiorach CRD i AFIS podczas codziennych czynności dokonują przeszukań odbitek linii papilarnych osób w ramach „wywiadów daktyloskopijnych”, udostępniają zawartość zbiorów uprawnionym podmiotom oraz przede wszystkim dbają o jakość i legalność przetwarzanych informacji poprzez wprowadzanie, weryfikowanie i usuwanie określonych danych.

Akty prawne:

 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
 • ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
 • ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych,
 • ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach · porządkowych,
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich   rodzin,
 • rozporządzenie MSWiA z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję,
 • zarządzenie nr 27 KGP z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wykonywania przez policję zadań  związanych z prowadzeniem zbiorów danych daktyloskopijnych

KRAJOWY PUNKT DOSTĘPU DO SYSTEMU EURODAC

System Eurodac jest ogólnoeuropejską bazą danych daktyloskopijnych osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz cudzoziemców zatrzymanych
w związku z nielegalnym przekroczeniem zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

System Eurodac funkcjonuje od 15 stycznia 2003 roku. Polska włączyła się w jego działanie 1 maja 2004 roku, z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej.

Zadania Krajowego Punktu Dostępu do Eurodac (NAP Eurodac):

 • wprowadzanie danych z kart daktyloskopijnych cudzoziemców do systemu centralnego Eurodac i AFIS oraz weryfikacja wyników przeszukań w krajowym Automatycznym Systemie Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS),
 • przesyłanie danych daktyloskopijnych cudzoziemców i weryfikacja wyników przeszukań w systemie Eurodac,
 • udzielanie informacji o wynikach przeszukań w bazach danych AFIS i Eurodac,
 • udzielanie konsultacji przedstawicielom organów zajmujących się postępowaniami administracyjnymi w stosunku do cudzoziemców, zgodnie z właściwością rzeczową NAP Eurodac,
 • organizowanie i realizowanie doskonalenia zawodowego w ramach wykonywanych zadań oraz opracowywanie i doskonalenie procedur postępowania.

Akty prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (rozporządzenie o Eurodac).
 • Zarządzenie nr 23 KGP z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie  trybu przesyłania wniosków o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac.
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY (PRÜM)

W ramach Decyzji 2008/615/WSiSW Rady Unii Europejskiej z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej oraz Decyzji 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia Decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej w Krajowym Punkcie Kontaktowym, zlokalizowanym w Zakładzie Daktyloskopii CLKP, realizowane są przeszukania w międzynarodowych bazach danych PC UE.

Przeszukania w międzynarodowych bazach danych daktyloskopijnych ograniczone są tzw. limitami przeszukań - w ciągu 24 h można wysłać określoną liczbę zapytań w zależności od państwa członkowskiego UE i rodzaju przeszukania.

największe limity przysługują dla przeszukań TP/TP (karta- karta),

najmniejsze dla przeszukań LT/UL (ślad- ślad).

Organami uprawnionymi do przeszukań w bazach międzynarodowych są: Policja, Straż Graniczna, ABW, CBA, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa.

Do dnia 01.01.2018 roku Polska uzyskała operacyjność z 20 państwami członkowskimi UE.

Lp.

Państwo UE

Data uzyskania operacyjności

1.

AT- Austria

2015.11.16

2.

SK- Słowacja

2015.11.19

3.

CZ- Czechy

2015.12.17

4.

BG- Bułgaria

2015.12.18

5.

LT- Litwa

2016.01.08

6.

BE- Belgia

2016.01.11

7.

MT- Malta

2016.02.04

8.

CY- Cypr

2016.02.05

9.

DE- Niemcy

2016.03.01

10.

SI- Słowenia

2016.03.01

11.

RO- Rumunia

2016.06.02

12.

HU- Węgry

2016.06.16

13.

NL- Holandia

2017.01.05

14.

SE- Szwecja

2017.03.09

15.

ES- Hiszpania

2017.03.13

16.

FI- Finlandia

2017.05.26

17.

EE- Estonia

2017.07.21

18.

LU- Luksemburg

2017.09.20

19.

PT- Portugalia

2017.11.15

20.

DK-Dania

2020.05.19

 

Akty prawne:

 • decyzja 2008/615/WSiSW Rady Unii Europejskiej z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej oraz Decyzji 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia Decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej,
 • ustawa o Policji
 • ustawa z dnia 16.09.2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej
 • zarządzenie nr 27 KGP z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wykonywania przez policję zadań  związanych z prowadzeniem zbiorów danych daktyloskopijnych

 

 

 

Powrót na górę strony