Zamówienia publ. z art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Zamówienia publ. z art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Ogłoszenia o zamówieniach, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy oscyloskopu cyfrowego RTB2K-204 firmy ROHDE &SCHWARZ na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/11/04/2018 pt.: „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  38342000-4 - oscyloskopy

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 4/CLKP/2019/WYB., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 15.03.2019 r.

 

Zgodnie z zamówieniem nr 45/2019/CLKP/WYB., z dnia 20.03.2019 r., udzielono zamówienia na kwotę 12 976,50 zł brutto Wykonawcy: NDN Zbigniew Daniluk, ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dzierżawy i instalacji sekwenatora kapilarnego z oprogramowaniem i wyposażeniem na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/05/01/2018 pt.: „Specjalistyczny zestaw folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  38434500-1  Analizatory biochemiczne

                                                                  48461000-7  Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania

                                                                  33696500-0  Odczynniki laboratoryjne  

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 5/CLKP/2019/FOL., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 15.03.2019 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy odczynników wraz z dzierżawą i instalacją aparatu z oprogramowaniem i wyposażeniem przeznaczonego do identyfikacji osobniczej w oparciu o analizę STR na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/13/01/2018 „System informatyczny wspierający procesy wykorzystania i analizy dużej ilości danych w celu wykrycia powiązanych środków dowodowych na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych i czynności wykrywczych”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  33696500-0 – odczynniki laboratoryjne

                                                                  38434500-1 – analizatory biochemiczne

                                                                               48461000-7 – analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania.

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 6/CLKP/2019/HIT., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 25.03.2019 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy mobilnego stanowiska daktyloskopijnego na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/13/01/2018 „System informatyczny wspierający procesy wykorzystania i analizy dużej ilości danych w celu wykrycia powiązanych środków dowodowych na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych i czynności wykrywczych”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 7/CLKP/2019/HIT., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 01.04.2019 r.