Zamówienia publ. z art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Zamówienia publ. z art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Ogłoszenia o zamówieniach, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: Zakupu wkładów z gazem nośnym oraz wkładów osuszających w układzie GCMS Guardion SABRE 5000 na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO7/21/01/2015 pt.: „KANIA - Kołowy autonomiczny namierzacz i analizator”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne.

 

Zgodnie z zamówieniem nr 138/2018/CLKP/KAN., z dnia 17.09.2018 r., udzielono zamówienia na kwotę 7 121,70 zł brutto Wykonawcy: Pimco Sp. z o.o., ul. Żołny 63, 02-815 Warszawa.