Zamówienia publ. z art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Zamówienia publ. z art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp

Ogłoszenia o zamówieniach, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawa i instalacja aparatury badawczej do przeprowadzenia badań genetycznych wraz z oprogramowaniem, wyposażeniem i dedykowanymi odczynnikami na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych                   na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/05/01/2018 „Specjalistyczny zestaw folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych” - 3 Pakiety

Pakiet nr 1Aparat do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA techniką „real time PCR” z zestawem dedykowanych do aparatu odczynników

Pakiet nr 2 - System do izolacji DNA z próbek z zestawem dedykowanych do aparatu odczynników

Pakiet nr 3 - Wytrząsarka termiczna z blokiem

           Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  38500000-0  – aparatura kontrolna i badawcza

                                                                             33696500-0 – odczynniki laboratoryjne

                                                                             48461000-7 – analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania.

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 10/CLKP/2019/FOL., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 20.05.2019 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawa i instalacja aparatury badawczej do przeprowadzenia badań genetycznych wraz z oprogramowaniem, wyposażeniem i dedykowanymi odczynnikami na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/05/01/2018 „Specjalistyczny zestaw folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych” - 3 Pakiety

Pakiet nr 1Aparat do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA techniką „real time PCR” z zestawem dedykowanych do aparatu odczynników

Pakiet nr 2 - System do izolacji DNA z próbek z zestawem dedykowanych do aparatu odczynników

Pakiet nr 3 - Wytrząsarka termiczna z blokiem

Przeprowadzono zapytanie ofertowe nr 10/CLKP/2019/FOL.

Zgodnie z umową nr 51/2019 z dnia 30.05.2019 r., w zakresie Pakietu nr 1 udzielono zamówienia Wykonawcy Q4Lab Sp. z.o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, na kwotę 165 587,52 zł

Zgodnie z umową nr 52/2019 z dnia 30.05.2019 r., w zakresie Pakietu nr 2 udzielono zamówienia Wykonawcy Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, na kwotę 146 486,73 zł

Zgodnie z umową nr 53/2019 z dnia 30.05.2019 r., w zakresie Pakietu nr 3 udzielono zamówienia Wykonawcy Eppendorf Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, na kwotę 15 895,54 zł

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawa młyna kulowego do mielenia dużych ilości substancji wraz z akcesoriami (pakiet nr 1) oraz dostawy przesiewacza sitowego wraz z zestawem sit (pakiet nr 2) na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/11/04/2018 „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych”

           Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  4290000-5 –różne maszyny ogólnego  i specjalnego przeznaczenia

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 11/CLKP/2019/WYB., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 24.05.2019 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawa komory do ujawniania śladów daktyloskopijnych metodą metalizacji próżniowej na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/03/01/2018 „Podciśnieniowa komora do ujawniania śladów linii papilarnych związkami organicznymi w fazie gazowej”

           Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 12/CLKP/2019/KOM.., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 30.05.2019 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawa komory do ujawniania śladów daktyloskopijnych metodą metalizacji próżniowej na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/03/01/2018 „Podciśnieniowa komora do ujawniania śladów linii papilarnych związkami organicznymi w fazie gazowej”

           Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 12/CLKP/2019/KOM.., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Zgodnie z umową nr 54/2019 z dnia 06.06.2019 r., udzielono zamówienia Wykonawcy MR TECH Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 257A, 04-667 Warszawa, na kwotę 278 595,00 zł brutto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy mobilnego stanowiska daktyloskopijnego na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/13/01/2018 pt.: „System informatyczny wspierający procesy wykorzystania i analizy dużej ilości danych w celu wykrycia powiązanych środków dowodowych na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych i czynności wykrywczych”.

                        Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 13/CLKP/2019/HIT., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia: 05.06.2019 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy licznika czasu do pomiaru szybkości detonacji materiałów wybuchowych oraz zestawu czujników ciśnienia na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/11/04/2018 „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych” - 2 Pakiety

Pakiet nr 1Licznik czasu model TM818 firmy 4U System – do pomiaru szybkości detonacji materiałów wybuchowych metodą zwarciową,

Pakiet nr 2 Zestaw czujników ciśnienia serii 137B wraz z przewodami i kondycjometrem firmy PCB Piezotronics.

    Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  38552000-9  – mierniki elektroniczne                                                 

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 16/CLKP/2019/WYB., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 24.06.2019 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy aparatury do badania wrażliwości na bodźce mechaniczne w postaci testera wrażliwości na uderzenia i testera wrażliwości na tarcie wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych  i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/11/04/2018 pt.: „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  42900000-5 – różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 14/CLKP/2019/WYB., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 25.06.2019 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy wielofunkcyjnego systemu do badania śladów linii papilarnych, śladów spodów obuwia  i innych płaskich powierzchni na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr DOB-BIO9/08/01/2018 pt.: „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza.

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe nr 15/CLKP/2019/NANO., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia 08.07.2019 r.