Zamówienia

INFORMACJE PODSTAWOWE
 

Komórka organizacyjna realizująca zamówienia publiczne w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji:

ZESPÓŁ ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI

Dane kontaktowe:

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Aleje Ujazdowskie 7
00-583 Warszawa

Dane dotyczące możliwości pobierania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz składania ofert:
a) SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie przetargowe – w Zespole ds. Zamówień Publicznych  CLKP w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 7, pokój nr 129, w dni robocze w godzinach pracy Zespołu 8:15 – 16:15 lub za pośrednictwem poczty. Wnioski o wydanie SIWZ należy przesyłać na wskazane adresy e-mail, pisemnie na adres prowadzącego postępowanie lub faksem na nr (022) 601-55-57;


b) SIWZ zamieszczane są na stronie internetowej: www.clk.policja.pl;
c) Oferty należy składać w kancelarii CLKP, Aleje Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa, pokój nr 121;
 


Konto bankowe, na które wnosi się wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Al. Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa
NIP: 701-02-69-546
Nr konta: 31 1240 6003 1111 0010 4852 4909


W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

>> przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

>> w trakcie postępowania - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

>> rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

 

kliknij poniżej w odpowiednią ikonę: