Współpraca z redakcją

WSPÓŁPRACA Z REDAKCJĄ

W wydawnictwie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji publikowane są kwartalniki "Problemy Kryminalistyki" oraz monografie naukowe.

Kwartalnik „Problemy Kryminalistyki” (ISSN: 0552-2153) ukazujący się nieprzerwanie od 1955 roku to unikatowe w skali kraju źródło wiedzy z zakresu teoretycznych i praktycznych zagadnień kryminalistyki oraz dziedzin pokrewnych (nauk sądowych). Czasopismo to spełnia wymogi publikacji naukowej i odpowiada potrzebom praktyki organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Prace publikowane na łamach kwartalnika poświęcone są przede wszystkim taktyce prowadzenia śledztwa oraz technice kryminalistycznej (ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie ujawniania, zabezpieczania i badania śladów oraz metodyki ich wykorzystania w praktyce ścigania przestępstw).
 
Kwartalnik „Problemy Kryminalistyki” został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na podstawie § 14 ust. 2  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191) znajduje się na liście czasopism punktowanych. Za publikację naukową w „Problemach Kryminalistyki” przyznawanych jest 9 punktów.
 
Informujemy także, że pismo w 2018 roku przeszło proces ewaluacji IC Journals Masters List. Wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) obecnie wynosi 80,35 pkt.
 
Od września 2013 roku artykuły publikowane w „Problemach Kryminalistyki” zamieszczane są w bazie CEJSH znajdującej się na liście baz referencyjnych uwzględnianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas oceny czasopism naukowych. Artykuły dostępne są pod adresem: cejsh.icm.edu.pl.
 
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w 2015 roku dział "Sprawozdania" został w "Problemach Kryminalistyki" zlikwidowany. Prosimy o nie nadsyłanie tekstów o charakterze sprawozdawczym dotyczących konferencji i zjazdów, a zarazem zachęcamy do przesyłania artykułów naukowych.
 

Redaktor naczelny: insp. dr n. med. Radosław Juźwiak

Zastępcy redaktora naczelnego:
dr Kamil Januszkiewicz, nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska

Sekretarz redakcji: Aleksandra Remiszewska

Redaktorzy tematyczni: dr Robert Bachliński, insp. dr Krzysztof Borkowski,
insp. Adam Frankowski, nadkom. dr inż. Magdalena Jabłońska, podinsp. Elżbieta Marciniak

Naukowa Rada Redakcyjna: gen. dyw. prof. T. Awierjanowa; prof. zw. dr hab. n. med. Jarosław Berent;  prof. C. Champod; prof. J. Fraser; dr hab. P. Girdwoyń, prof. UW; dr J. Gurgul; prof. dr hab. B. Hołyst, doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku; prof. N. Ivanov; dr J. de Kinder; dr hab. P. Krajewski; prof. dr hab. H. Kołecki; dr O. Laciak; prof. dr hab. H. Malevski; prof. dr hab. A. Pacut; dr hab. A. Taracha, prof. UMCS; dr S. Willis, prof. Peter Bilous

Adres redakcji:

Aleje Ujazdowskie 7,

00-583 Warszawa

Telefon:

22 601 55 48

E-mail:

clkpk@policja.gov.pl aleksandra.remiszewska@policja.gov.pl

Strona internetowa:

www.clkp.policja.pl

 

Deklaracja wersji pierwotnej:

papierowa