Problemy Kryminalistyki 2011

Problemy Kryminalistyki nr 271/2011

 

Spis treści / Contents

     
         
 

Analiza autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych
Analysis of authenticity of audio recordings   
Rafał Korycki
ekspert w Biurze Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

5

 
 

Streszczenie
Pojawienie się cyfrowych nagrań audio sprawiło, że wykonywanie badań autentyczności stało się dużo trudniejsze, a w wielu wypadkach wręcz niemożliwe. Powszechnie dostępne rozwiązania oraz darmowe oprogramowanie służące do edycji dźwięku pozwalają fałszerzom na wycinanie i wstawianie poszczególnych słów w sposób dowolny i bez wprowadzania słyszalnych zniekształceń. Obecnie najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem używanym do wykrywania montażu jest analiza wahań częstotliwości prądu sieci energetycznej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie problemu detekcji śladów ingerencji w ciągłość zapisu oraz omówienie podstawowych metod wykorzystywanych do badania autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych. Przedstawiono metody pomiaru częstotliwości, które następnie porównano z tradycyjnie używaną transformacją Fouriera, wykorzystywaną podczas wyodrębniania i analizy sygnału sieci energetycznej. Zaprezentowano możliwość graficznego wykrywania śladów montażu za pomocą analiz czasowo-częstotliwościowych wykonanych z użyciem wybranych transformacji czasowo-częstotliwościowych, których czytelność może być poprawiona dzięki zastosowaniu metody przemieszczenia. Rozwiązanie to umożliwia analizę minimalnych zmian tła akustycznego, które to zmiany mogą być oznaką modyfikacji nagrania. Trzecią przedstawioną metodą jest analiza przesunięcia ramek w plikach dźwiękowych skomprymowanych z wykorzystaniem stratnych koderów psychoakustycznych. Wpływ parametrów algorytmu kompresji oraz kształtu użytego okna zostanie zaprezentowany na przykładzie kodera MP3. Ostatnim prezentowanym zagadnieniem są techniki analizy polispektralnej. W skrócie przedstawiono możliwość wykorzystania powyższych narzędzi w detekcji śladów ingerencji w ciągłość zapisów oraz możliwość ich zastosowania do analizy sygnału mowy. 

Słowa kluczowe: badanie autentyczności, częstotliwość sieci energetycznej, detekcja montażu, analiza czasowo-częstotliwościowa, metoda przemieszczenia, dekoder odwrotny, MP3, analiza bispektralna, HOSA. 

Summary
Since digital audio recordings appeared, audio authentication has became more difficult and in most cases impossible. Currently available technologies and free editing software allow the forger to cut or paste any single word without audible artifacts. Nowadays, the most frequently used solution in tampering detection is the Electric Network Frequency (ENF) method.  This paper describes the problem of tampering detection and discusses the main methods used for authenticity analysis of digital audio recordings. For the first topic, frequency measurement algorithms are described and compared with a simple Fourier transform generally used in forensic ENF extraction. Time-frequency analysis plots computed by selected transforms are presented and improved with reassignment method in purpose of visual inspection of modified recordings. Using these solutions, one can analyze minimal changes of background sounds, which can indicate tampering. The third approach is based on checking frame offsets in compressed audio files by using perceptual audio coding. The influence of compression algorithm parameters and window shapes are presented using MP3 encoder as an example. Additionally, the techniques from polyspectral analysis are described shortly. The usage of these tools in detecting forgeries is shown and the effectiveness in analyzing human speech is discussed.

Keywords: authenticity analysis, electric network frequency, tampering detection, time-frequency analysis, reassignment method, inverse decoder, MP3, bispectral analysis, HOSA.

     
 

Ciekawe przypadki pomiarów prędkości pocisków
Interesting cases of projectile velocity measurements

podinsp. Grzegorz Bogiel
ekspert w Wydziale Mechanoskopii i Balistyki Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji

 

22

 
 

Streszczenie
Artykuł dotyczy nieopisywanej w literaturze kryminalistycznej dziedziny pomiarów prędkości pocisków wystrzeliwanych z broni palnej i pneumatycznej. Zawiera krótkie wprowadzenie wyjaśniające sposób przeprowadzania pomiarów i używany do tego sprzęt, a zasadniczą część treści stanowi opis dziesięciu przypadków pomiarów, w większości trudnych do przeprowadzenia, zatem ciekawych od strony technicznej. Przedstawione jest również wykorzystanie pomiarów do obliczeń z zakresu balistyki zewnętrznej. Podany jest sposób przeprowadzania niektórych obliczeń i otrzymywane w praktyce wyniki.

Słowa kluczowe: pomiar prędkości pocisku, bramka pomiarowa, radar dopplerowski, balistyka zewnętrzna, tor lotu pocisku, współczynnik kształtu pocisku, krzywa balistyczna  

Summary
he article touches upon the problem of measuring velocities of projectiles shot from firearms and airguns, which is the problem so far neglected in forensic literature. Following a short introduction explaining the instrument and method used for performing the measurements, the Author presents description of ten cases the majority of whom are difficult and thus interesting in terms of technical solutions. Also the use of measurements in external ballistics calculations is described, as well as the manner of conducting some calculations and the results obtained in practice.

Keywords: Measurement of projectile velocity, chronograph, Doppler radar, external ballistics, bullet trajectory, projectile form factor, ballistic curve.

     
 

Wykorzystanie zjawiska upkonwersji w daktyloskopii
Using phenomenon of up-conversion in fingerprint examination

Bogdan Drabarek
ekspert w Biurze Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Antoni Siejca
firma Laserelektronika
dr Jarosław Moszczyński
adiunkt w Zakładzie Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Barbara Konior
pracownik Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

33

 
 

Streszczenie
Obecnie stosowane luminescencyjne metody ujawniania śladów linii papilarnych bazują na filtracji optycznej lub czasowej. Metoda oparta na zjawisku absorpcji wielofotonowej tzw. upkonwersji wprowadza filtrację częstotliwościową. Kombinacja preparatów ujawniających zawierających pigmenty fluoryzujące niezgodnie z prawem Stokesa oraz promieniowania podczerwonego jako pobudzenia, umożliwia rejestrować świecenie śladu daktyloskopijnego po znaczącym wyeliminowani sygnałów tła. W rejestracji śladów daktyloskopijnych sensybilizowanych pigmentem UP54 oraz ujawnionych proszkiem firmy BVDA można wykorzystać zjawisko luminescencji opóźnionej.

Słowa kluczowe: ślad daktyloskopijny, filtracja optyczna, filtracja czasowa, filtracja częstotliwościowa, upkonwersja, absorpcja wielofotonowa, przejście antystokesowskie, luminescencja opóźniona.

Summary
Presently used luminescent methods of visualising latent finger marks are based on optical or time filtration. The method based on the phenomenon of multi-photon absorption, generally referred to as up-conversion introduced frequency filtration. A combination of developing agents containing pigments that fluorescence contrary to Stokes theorem and IR radiation as exciting factor enables recording of finger mark luminosity after considerable elimination of background noise. In recording of finger marks sensibilised with UP54 pigment and developed with BVDA powder, the phenomenon of delayed luminescence may be used.

Keywords: Finger mark, optical filtration, time filtration, frequency filtration, up-conversion, multi-photon absorption, anti-Stokes transfer, delayed luminescence.

     
 

Uwarunkowania językowe i pozajęzykowe procesu rozpoznania mówcy przez świadka ze słyszenia
Linguistic and non-linguistic conditioning of identification by hearing witness

Katarzyna Malik
absolwentka Uniwersytetu Cambridge

 

40

 
 

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki jednego z typów badań fonoskopijnych, identyfikacji mówców z wykorzystaniem materiału porównawczego. Celem badania było określenie do jakiego stopnia identyfikacja przez świadka ze słyszenia jest uzależniona od stopnia znajomości języka mówcy. Wskazano, że identyfikacja mówcy zależna jest od zespołu parametrów takich jak cechy akustyczne zdeterminowane przez budowę anatomiczną aparatu mowy oraz cechy językowe (akcent, dialekt). Badania potwierdziły hipotezę, że wiarygodność identyfikacji zależy od stopnia znajomości języka mówcy przez świadka ze słyszenia, co niesie ze sobą konsekwencje dla czynności procesowej okazania głosu, a w szczególności dla wiarygodności rozpoznania.

Słowa kluczowe: identyfikacja mówcy, parada identyfikacyjna, badania fonoskopijne

Summary
The article presents the results of one among the examination procedures used in forensic phonetics known as earwitness identification with the use of a voice identification line-up. The aim of the study was to examine the extent to which familiarity with a language influences speaker identification process. The author elaborated on the relationship between identification process, acoustic and linguistic features (accent, dialect). The hypothesis that the degree of familiarity with a language determines earwitness identification, proves to be correct. The present findings have clear implications for the interpretation and accuracy of earwitness’ testimony.

Keywords: speaker identification, voice identification line-up, forensic phonetics analyses.

     
 

Oznaczenia identyfikacyjne na przykładzie wybranych modeli samochodów produkowanych przez firmę Saab
Identification markings based on selected models of Saab cars

kom. Marcin Radtke
ekspert w Sekcji Mechanoskopii i Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Dariusz Łojek
ekspert w tej sekcji
Arkadiusz Dorau
ekspert w tej sekcji

 

46

 
 

Streszczenie
Niniejszy artykuł ma na celu usystematyzowanie wiadomości poruszanych na spotkaniach branżowych dotyczących m.in. oznaczeń identyfikacyjnych stosowanych przez producenta pojazdów marki Saab. Informacje zawarte w artykule mają stanowić również pomoc w trakcie przeprowadzania badań autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów tej marki. Artykuł zawiera informacje dotyczące oznaczeń identyfikacyjnych nadwozi oraz silników pojazdów produkowanych przez firmę Saab. Autorzy publikacji podają w niej również podstawowe parametry techniczne opisywanych pojazdów. Takie informacje będą również pomocne ekspertom pracowni badań wypadków drogowych. Autorzy niniejszego opracowania nie poruszyli tematów związanych z możliwościami identyfikowania pojazdów marki Saab po oznaczeniach dodatkowych. Oznaczenia tego typu zwyczajowo są stosowane na liniach montażowych opisywanych pojazdów lub występują w postaci kodowanych oznaczeń zamieszczanych w podzespołach i osprzęcie pojazdu jako informacja cyfrowa. Informacje te znajdą się w nowotworzonej bazie pojazdów „FAVI”.

Słowa kluczowe: numer identyfikacyjny nadwozia, numer identyfikacyjny silnika, tabliczka znamionowa.  

Summary
The article aims at systematizing the information discussed during specialist meetings referring to, among others, identification numbers used by manufacturers of Saab cars. The hereby presented data is also to provide aid in verification of identification markings and numbers authenticity. The article contains information on identification markings of Saab car body and engine. The Authors cite the main technical parameters of the vehicles that may be useful for traffic accident experts. The Authors refrain from discussing topic of identification of Saab vehicles based on additional markings. Such markings are usually added on assembly lines; they may come in form  of digital encoded markings on functional units and parts of vehicles. Detailed information on those features can be found in the newly created „FAVI” database.

Keywords: Car body identification number, engine identification number, number plate, VIN.

     
 

Weryfikacja jednorodności wykonawczej i uwierzytelnienie materiału porównawczego w badaniach pisma ręcznego
Verification of executive homogeneity and authentication of comparative material in handwriting examination

podinsp. Anna Ostrowska
ekspert w Sekcji Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Laboratorium Kryminalistycznego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

 

58

 
 

Streszczenie
W artykule autorka zaprezentowała wybrane zagadnienia dotyczące weryfikacji jednorodności wykonawczej i uwierzytelnienia materiału porównawczego. Pierwsza część artykułu przedstawia przykład z praktyki pismoznawczej, który ma za zadanie zasygnalizować problemy badawcze, druga część poświęcona została teorii. Od wyjaśnienia roli i miejsca czynności weryfikacji jednorodności wykonawczej i uwierzytelnienia rękopisów bezwpływowych dla zachowania poprawności wnioskowania, po szczegółowe omówienie zagadnień związanych z materiałem porównawczym: jego rodzajów, roli, zadań oraz wyjaśnienia czynności, których dokonuje się, przeprowadzając w jego obrębie badania. W dalszej analizie autorka wskazała możliwe kierunki badawcze i propozycje rozwiązań w szczególnych przypadkach, tzn. dysponowania materiałem niespełniającym pełnych wymagań komparatystyki kryminalistycznej. Artykuł kierowany jest przede wszystkim do kandydatów na ekspertów z zakresu klasycznych badań dokumentów, ale poprzez wyłonienie problemów badawczych oraz zaproponowanie rozwiązań autorka ma nadzieję stworzyć podwaliny dyskusji w środowisku ekspertów.

Słowa kluczowe: weryfikacja jednorodności wykonawczej wzorów pisma ręcznego, uwierzytelnienie rękopisów bezwpływowych, rękopisy bezwpływowe, wzory pisma ręcznego pobrane na polecenie, rękopisy uzyskane w związku ze sprawą, rola poszczególnych grup materiału porównawczego w badaniach pismoznawczych

Summary
T
he Author presents selected issues concerning verification of executive homogeneity and authentication of comparative material. The first part of the article presents an example from handwriting examination practice, with a purpose to highlight  examination problems and the other part is dedicated to theory. The article starts with explanation of the role and place of verification of executive homogeneity and authentication of handwritings non-influential on maintaining correctness of concluding and goes as far as discussion of problems connected with comparative material: its types, roles, tasks and explanation of activities within the examination. In the course of further analysis the Author points to possible examination directions and proposed solutions in particular cases, that is receiving material that does not meet full requirements of comparative forensics. The article is aimed first of all at candidates for experts in the area of classical document examination, but by defining research problems and proposing solutions the author hopes to create foundations for debate in among professionals.

Keywords: Verification of executive homogeneity of referential handwriting, non-influential handwriting, referential handwriting obtained on request, handwriting samples obtained in connection with the case, roles of individual groups of comparative material in handwriting examination.

     
 

Kryminalistyka w telewizyjnych produkcjach rozrywkowych – nadzieje i zagrożenia
Forensic science in tv fiction shows – hopes and threats
Joanna Stojer
doktorantka w Katedrze Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

69

 
 

Streszczenie  
Artykuł jest próbą refleksji nad tym, jak kryminalistyka jest prezentowana w telewizyjnych serialach i filmach kryminalnych. Poruszone są kwestie dotyczące tego, czy jest to nauka, pseudonauka czy wytwór fantazji scenarzystów. Celem pracy jest rozważenie skutków dużej popularności takich produkcji. Konsekwencje mody na kryminalistykę są poważne: rozczarowanie osób pokrzywdzonych przez przestępstwa możliwościami kryminalistyki w rzeczywistych sprawach, efekt szkoleniowy seriali kryminalnych wobec przestępców. Nadziei w popularyzacji kryminalistyki można upatrywać w zwiększonym zainteresowaniu tą dziedziną nauki wśród laików, którzy chcą stać się ekspertami, a także możliwość wykorzystania serialowych inspiracji w praktyce.

Słowa kluczowe: serial kryminalny, efekt CSI.  

Summary
The article reflects on the way of presenting forensic science in TV shows and crime films. The Author raises a question whether this is science, wannabe-science or script-writers’ fantasies. The purpose of the hereby study is to consider results of popularity of such productions. The consequences of forensic science trendiness are serious: disappointment of victim of crimes by actual capabilities of forensic science in real life cases, as well as „educational” effect of tv and cinema crime fiction on potential offenders. An advantageous side, however, is an increased interest in forensics among lay persons who desire to become experts. What is more, the inspirations from fiction can propel development in real life forensics.

Keywords: crime tv series, CSI effect.

     
 

XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii
15th Scientific Meeting of Polish Association of Forensic Science and Criminology
dr Józef Gurgul
emerytowany prokurator Ministerstwa Sprawiedliwości 

 

75

 
 

Wspomnienie o Czesławie Grzeszyku
Czesław Grzeszyk – memoir

 

78