Warto zobaczyć

Oferta szkoleniowa CLKP

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – Instytut Badawczy to wiodący dostawca usług i opinii kryminalistycznych gwarantujący kompleksowe wykonanie badań służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa i zapewnienia porządku publicznego. CLKP jest liderem polskiej kryminalistyki zorientowanym na praktyczne i racjonalizatorskie wykorzystanie prac badawczo-rozwojowych na użytek postępowań prowadzonych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Wychodząc naprzeciw potrzebie praktycznego wykorzystywania wyników badań naukowych, CLKP organizuje szkolenia z zakresu techniki kryminalistycznej wykorzystywanej w procesie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości. Szkolenia przeznaczone są dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz środowisk akademickich. Z naszych usług dotychczas korzystali funkcjonariusze i pracownicy m.in. Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Centralnego Biura Śledczego Policji, sądów rejonowych, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz podmioty zagraniczne m.in. Laboratorium Kryminalistyczne w Albanii, Centrum Naukowo-Badawcze Medycyny Sądowej w Armenii, Centrum Nauk Kryminalistycznych w Chorwacji oraz funkcjonariusze państw Unii Europejskiej w ramach współpracy z Agencją Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL).

Tematyka szkoleń:

 1. Możliwości badawcze w zakresie badań dokumentów oraz prawidłowe pobieranie materiału porównawczego do badań;
 2. Możliwości współczesnych badań daktyloskopijnych i traseologicznych;
 3. Oględziny miejsca produkcji narkotyków syntetycznych;
 4. Likwidacja miejsc nielegalnej uprawy konopi;
 5. Zabezpieczanie mikrośladów w aspekcie stosowanych środków technicznych, rodzaju zdarzeń i zagrożenia utraty ich wartości dowodowej;
 6. Opinia z zakresu badań genetycznych – możliwości badawcze i ograniczenia;
 7. Metody ujawniania i zabezpieczania śladów biologicznych na potrzeby badań kryminalistycznych;
 8. Baza danych DNA - potencjał wykrywaczy i identyfikacyjny;
 9. Analiza statystyczna mieszanin DNA z wykorzystaniem programu LRmix Studio;
 10. Analiza statystyczna wyników badań genetycznych przy użyciu programu Familias;
 11. Teoretyczne podstawy analizy fragmentów DNA oraz wykorzystanie programu Gene Mapper 1.4 ID-X w biologii sądowej;
 12. Analiza i interpretacja wyników badan DNA z wykorzystaniem programu Gene Mapper ID-X;
 13. Warsztaty z zakresu przygotowywania bibliotek MPS oraz sekwencjonowania DNA
  z  wykorzystaniem platformy Illumina FGX;
 14. Namnażanie fragmentów DNA z wykorzystaniem PCR. Indeksowanie namnożonych fragmentów. Oczyszczanie, normalizowanie, pulowanie oraz denaturacja bibliotek MPS; Sekwencjonowanie markerów STR oraz SNP z wykorzystaniem technologii Illumina FGx.
 15. Szkolenie dla specjalistów z zakresu analizy plam krwawych. Ujawnianie i zabezpieczenie śladów krwi na miejscu zdarzenia.

Na zamówienie organizujemy również szkolenia z zakresu działalności instytutu, dostosowane do potrzeb i specyfiki zamawiającego. Informacji o szkoleniach udziela Wydział Rozwoju Naukowego CLKP tel. 22 601 25 58 e-mail: clkpw2@policja.gov.pl.