Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowiko policyjne – specjalista Zakładu Chemii CLKP

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji poszukuje policjantów chętnych do pełnienia dalszej służby na stanowisku specjalisty Zakładu Chemii CLKP.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Al. Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa
                                        
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowanie próbek do badań, w tym ważenie i sporządzanie roztworów
 • Wykonywanie badań na sprzęcie analitycznym typu chromatografy gazowe i cieczowe z różnymi detektorami, spektrofotometry
 • Nadzór nad powierzonym wyposażeniem badawczym
 • Sporządzanie dokumentacji z badań, przygotowanie pism, sprawozdań, zestawień
 • Udział w oględzinach miejsc zdarzeń
 • Udział w testach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości.
Niezbędne wymagania:
 
Zainteresowani funkcjonariusze powinni:
 • spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.),
 • posiadać wykształcenie wyższe o profilu chemicznym lub podobnym
  (np. biotechnologia, biochemia)
 • posiadać staż służby minimum 3 lata,
 • posiadać doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • posiadać znajomość analitycznego sprzętu chemicznego (GC, FTIR, itp.) oraz metod analizy chemicznej (instrumentalnej i klasycznej)
 • posiadać znajomość technik przygotowania próbek do badań analitycznych.
Preferowane wymagania kwalifikacyjne:
 • doświadczenie w wykonywaniu analiz chemicznych, w tym instrumentalnych,
 • umiejętność skutecznej komunikacji, planowania i organizacji pracy,
 • biegła znajomość MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • prawo jazdy kat. B oraz praktyka w prowadzeniu pojazdów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1.
Ponadto u kandydata mile widziane będą:
 • samodzielność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność i odpowiedzialność,
 • zdolności analityczne,
 • uprawnienia do wykonywania opinii z zakresu badań chemicznych,
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 • umiejętność szybkiego uczenia się.
Warunki finansowe:
 • grupa zaszeregowania: specjalista – 6
 • mnożnik: 2,208
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów na adres e-mail: clkpz4@policja.gov.pl do dnia 08 stycznia 2021 r.
 
Po przeprowadzeniu weryfikacji nadesłanych ofert i wyłonieniu osób, które spełniają warunki przyjęcia do służby na przedmiotowym stanowisku, Kierownik Zakładu Chemii CLKP lub osoba upoważniona skontaktuje się z wyłonionymi kandydatami.
 
Oferty kandydatów winny zawierać:
 1. CV i list motywacyjny;
 2. Kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu);
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
 4. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu).
Inne informacje:
 
Planowane rozpoczęcie służby – w ciągu około miesiąca od publikacji ogłoszenia.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji jest Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 7, 00-583 Warszawa. Dane osobowe będą  przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji i nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne.