Oferty pracy

Ogłoszenie pracownik cywilny - asystent Wydziału Organizacji CLKP

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji poszukuje kandydatów na stanowisko:

pracownik cywilny - asystent Wydziału Organizacji CLKP

 

Wymiar etatu: pełny

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Al. Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa

Warunki pracy:

 • praca jednozmianowa przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • brak windy.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Koordynowanie pracy kancelarii CLKP, w szczególności w zakresie:
  • przyjmowanie wpływów korespondencji,
  • rejestrowania wpływów w dzienniku podawczym,
  • wysyłania korespondencji i przesyłek,
  • dostarczania korespondencji i przesyłek adresatom w CLKP,
  • prowadzenia rejestrów i skorowidzów pomocniczych,
  • prowadzenia dokumentacji „teczek obiegiem” oraz nadzorowania ich obiegu,
  • nadzoru nad stanem zaopatrzenia w materiały biurowe wydziału oraz sporządzania okresowych zapotrzebowani w tym zakresie.
 2. Prowadzenie rejestru i wydawanie doraźnie powołanym komisjom zapasowych kluczy do szaf CLKP.
 3. Koordynacja czynności związanych z przygotowaniem i likwidacją stempli i pieczęci używanych w CLKP.
 4. Dokonywanie doraźnych kontroli prawidłowości prowadzenia rejestrów pozostających w kancelarii CLKP.

Przekazywanie do sekretariatu spraw ostatecznie zakończonych, poukładanych według  numerów i dat zarejestrowania dokumentu,  z określeniem kwalifikacji akt na kategorie i okresy przechowywania na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • wykształcenie: średnie - co najmniej 3-letni staż pracy,
 • obsługa komputera (znajomość programu do edycji tekstowej);
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • spostrzegawczość,
 • szybkie działanie,
 • planowanie i organizacja pracy,
 • współpracy z innymi osobami,
 • rozwiązywania problemów;
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie w zakresie pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • w przypadku posiadania - kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającegodo dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyższej lub oświadczanie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Termin składania dokumentów:

20 sierpnia 2019 r.

Forma składania dokumentów:

Osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Wydział Organizacji Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
Al. Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa

Na adres e-mail:  clkp@policja.gov.pl

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

·     budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Inne informacje:

Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około dwóch miesięcy od publikacji ogłoszenia.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Decyduje data stempla pocztowego.

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji jest Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 7, 00-583 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji i nie będę przekazywane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217). Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego:

3400,- zł brutto oraz dodatek za wysługę lat.

Techniki i metody naboru:

 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • analiza ofert spełniających wymagania formalne,
 • rozmowa kwalifikacyjna.