Oferty pracy

Ogłoszenie - asystent Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP

Data publikacji 26.02.2019

Stanowisko policyjne. Termin składania ofert upływa 31 marca 2019 roku.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Poszukuje policjantów chętnych do pełnienia dalszej służby na stanowisku asystenta Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP

Miejsce pełnienia służby: Aleje Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie badań do opinii kryminalistycznych oraz projektów opinii z zakresu badań wypadków drogowych.
 • Uczestnictwo w opracowywaniu metod badawczych oraz ich adaptacji do wymagań Policji i wymiaru sprawiedliwości.
 • Udzielanie naukowo-technicznego wsparcia w prowadzonych przez jednostki Policji postępowaniach (konsultacje i udział w oględzinach i innych zleconych czynnościach procesowych).
 • Samokształcenie się w zakresie wykonywanych czynności merytorycznych, prowadzonych badań i opinii.
 • Udział w pracach zmierzających do utrzymania i rozwoju systemu zarządzania jakością w zakładzie.
 • Udział w konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych.
 • Udział w ustalaniu planu pracy i kierunków rozwoju zakładu oraz zakupów sprzętowych i materiałowych.
 • Udział w projektach badawczo-rozwojowych realizowanych w CLKP

Niezbędne wymagania:

Zainteresowani funkcjonariusze powinni:

 • spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.),

.Preferowane wymagania kwalifikacyjne:

 • wyższe wykształcenie magisterskie (techniczne I i II stopnia)
 • podstawowa wiedza z zakresu kryminalistyki,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji również zagranicznej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia i działania pod presją czasu,
 • podstawowa wiedza z zakresu prawa procesowego,
 • umiejętność pracy w zespole

Ponadto u kandydata mile widziane będą:

 • samodzielność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność i odpowiedzialność,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 • umiejętność szybkiego uczenia się.

Warunki finansowe:

 • docelowa grupa zaszeregowania: specjalista – 6,
 • mnożnik: 2,091.

Oferty kandydatów winny zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu),
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu).

Termin składania dokumentów:  31 marca 2019 r.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów na adres e-mail: clkpz2@policja.gov.pl