Zakład Chemii

Zespół Badań Narkotyków

Badania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów dotyczą spraw związanych ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej dla potrzeb policji, prokuratorów i sądów. Głównym zadaniem jest identyfikacja tych substancji, analiza ilościowa, badania porównawcze i profilowanie.

Do zadań zespołu należy wykonywanie badań środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów.

     

Podstawowymi dokumentami prawnymi, na których opiera się praca Zespołu Badań Narkotyków, są Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych.

Profilowanie amfetaminy w ramach programu BALTCOM było jednym z zagadnień realizowanych w pracach Komitetu Operacyjnego Grupy Zadaniowej do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości w Regionie Morza Bałtyckiego (OPC). Komitet ten skupia państwa takie jak: Szwecja, Łotwa, Litwa, Estonia, Finlandia, Rosja, Dania, Niemcy i Polska.

Obecnie, po ukończeniu szkolenia związanego z harmonizacją metody profilowania amfetaminy w krajach europejskich, Polska, jako jedno z dziesięciu państw w Europie dysponuje możliwością porównywania próbek amfetaminy zabezpieczonych w kraju, jak i na terenie pozostałych współpracujących państw.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż nielegalna produkcja amfetaminy w Polsce jest zjawiskiem bardzo powszechnym, w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji opracowano metodę profilowania benzylometyloketonu (BMK – głownego prekursora wykorzystywanego w syntezie amfetaminy). Należy podkreślić, że były to badania pionierskie tego odczynnika.

Biegli zespołu aktywnie uczestniczą również w innych przedsięwzięciach międzynarodowych. Do najważniejszych należy praca w grupach roboczych ENFSI (Europejska Sieć Laboratoriów Kryminalistycznych).

Na poziomie krajowym Zespół ściśle współpracuje z Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, przy którym działa europejski system wczesnego ostrzegania. Współpraca ta pozwala na ciągłą wymianę informacji odnośnie pojawiania się nowych substancji o działaniu odurzającym w kraju i w Europie.

W Zespole, zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji, prowadzi się na bieżąco bazę PROFIL oraz zbiór znaczków i tabletek typu ekstazy.

Oprócz wykonywania typowej pracy laboratoryjnej, biegli zespołu uczestniczą w oględzinach miejsc poważnych przestępstw kryminalnych ze szczególnym uwzględnieniem miejsc nielegalnej produkcji narkotyków i ich prekursorów.


Karty charakterystyk substancji wchodzących w skład środków zastępczych