Wydział Rozwoju Naukowego

Zespół Współpracy Naukowej

Zespół Współpracy Naukowej prowadzi prace analityczno-ocenne i planistyczne w zakresie działalności naukowo-badawczej CLKP, a także koordynuje proces doskonalenia zawodowego biegłych oraz kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

Główne zadania Zespołu Współpracy Naukowej to:

  • prowadzenie prac analityczno-ocennych i planistycznych w zakresie działalności naukowo-badawczej CLKP,
  • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kontaktów naukowych z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz koordynacja działań pozostałych komórek organizacyjnych CLKP w tym zakresie,
  • planowanie, koordynowanie i obsługa organizacyjna kontaktów zagranicznych, a także wyjazdów zagranicznych policjantów i pracowników CLKP,
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i podległymi im jednostkami organizacyjnymi w zakresie uczestnictwa w przedsięwzięciach i programach międzynarodowych Policji,
  • gromadzenie informacji naukowo-technicznej istotnej dla rozwoju techniki kryminalistycznej oraz rozwijanie współpracy w tym zakresie z instytucjami policyjnymi i organizacjami pozapolicyjnymi.

 

Zespół Współpracy Naukowej, na podstawie Zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień do wydawania opinii i wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, koordynuje proces doskonalenia zawodowego biegłych i kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, organizuje oraz obsługuje proces nadawania i weryfikowania uprawnień do prowadzenia badań i wydawania opinii w ramach policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Prowadzi także krajowy rejestr biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

 

Aby biegli mogli podnosić kwalifikacje zawodowe, konieczne jest utrzymywanie kontaktów międzynarodowych z biegłymi z laboratoriów kryminalistycznych innych krajów. W tym celu zespół pomaga w realizacji przedsięwzięć, czyli koordynuje wyjazdy zagraniczne, prowadzi ustalenia z jednostkami organizacyjnymi CLKP i innymi instytucjami pozapolicyjnymi w zakresie konsultowania projektów, realizacji umów, porozumień i programów międzynarodowych (np. ENFSI, CEPOL, grupy robocze Rady UE).