Kierownictwo

Kierownictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Dyrektor
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

insp. dr n. med. Radosław Juźwiak

Absolwent Wydziału Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, gdzie ukończył studia doktoranckie uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Służbę w Policji pełni od 16 listopada 1994 roku, od początku w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od 1999 roku posiada uprawnienia do samodzielnego wydawania opinii z zakresu badań biologicznych. Podczas swojej kilkunastoletniej służby zajmował stanowiska wykonawcze, jak również stanowiska kierownicze począwszy od kierownika Sekcji Biologii, zastępcy naczelnika laboratorium, a od 2007 roku naczelnika laboratorium. Odznaczony m.in. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną oraz Złotą Odznaką Zasłużony Policjant, Srebrnym medalem za Zasługi dla Straży Granicznej.

* * *

Zastępca Dyrektora
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

insp. Adam Frankowski

Absolwent Chemii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2010 roku ukończył Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. W latach 1990–1994 pracownik naukowy Instytutu Chemii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W latach 1994–1998 ekspert kryminalistyki z zakresu chemii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Od stycznia 1999 roku pełnił obowiązki kierownika Laboratorium Celnego Urzędu Celnego w Białymstoku, tworząc strukturę, określając zakres badań oraz nadzorując wyposażenie powstającego działu laboratorium. W 1999 roku ponownie przyjęty do służby w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku jako ekspert kryminalistyki z zakresu badań chemicznych. Od 2004 roku zastępca naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. W białostockim laboratorium współtworzył pięć nowych pracowni kryminalistycznych: badań wariograficznych, zapisów wizualnych, sprzętu informatycznego i cyfrowych nośników danych, odtwarzania wyglądu osób i przedmiotów oraz  badań płynów ustrojowych na zawartość alkoholu. Wdrożył nowy system zarządzania finansami w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, który umożliwił planowanie wydatków budżetowych laboratorium i wprowadzenie nowych instrumentów finansowych jak dzierżawa oraz leasing. Od 2007 do 2013 roku prowadził zajęcia z kryminalistyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor publikacji z zakresu chemii i kryminalistyki w czasopismach specjalistycznych. Od 5 maja 2016 do 23 maja 2017 roku pełnił funkcję Kierownika Instytutu Badawczego CLKP oraz obowiązki Dyrektora CLKP.
 
* * *

Zastępca Dyrektora
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

insp. dr Krzysztof Borkowski

Urodzony w 1963 roku. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stacjonarnego Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (1991–1992). Od 1991 roku ekspert Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP specjalizujący się w badaniu śladów traseologicznych. Współautor metodyki badawczej „Metodyka prowadzenia badań traseologicznych” i badań biegłości metodą porównań międzylaboratoryjnych dla pracowni badań śladów traseologicznych kwp/KSP. Od 2008 roku członek zespołu przy Komitecie Sterującym ENFSI MARKS WG i współautor testów międzylaboratoryjnych z zakresu badania śladów obuwia. Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa uzyskał w roku 2012 w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawa doktorska poświęcona kryminalistycznej identyfikacji śladów stóp uzyskała wyróżnienie jako Praca Roku w XIV Edycji Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska. Z dniem 1 sierpnia 2013 roku powołany na stanowisko Pełnomocnika Dyrektora CLKP ds. Projektów Badawczych; funkcję tę pełnił do 31 grudnia 2014 roku. Uczestniczył w pracach zespołu powołanego przy Radzie Naukowo-Technicznej Ministra Spraw Wewnętrznych zajmującego się opracowaniem programów strategicznych resortu spraw wewnętrznych. Od 2013 roku prowadzi zajęcia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Autor książki oraz kilkunastu publikacji z zakresu kryminalistyki, a także doświadczony prelegent biorący udział w konferencjach międzynarodowych. Od 2014 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Daktyloskopii CLKP. Z dniem 5 czerwca 2017 roku powołany na Zastępcę Dyrektora CLKP.

* * *

Naczelnik
Wydziału Organizacji
Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Ochrony Informacji Niejawnych

mł. insp. Wojciech Chmielewski

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Siedlcach, pełniąc ją początkowo w Kompanii Patrolowo-Interwencyjnej, a następnie w Samodzielnej Sekcji dw. z PG. W 2000 roku ukończył Podyplomowe Studium Oficerskie o kierunku kryminalnym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. W latach 2001–2004 specjalista Inspektoratu Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Od grudnia 2004 roku pełnił służbę na stanowisku eksperta Zespołu Analityczno-Organizacyjnego Wydziału Organizacji i Postępu Naukowego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. W okresie od 15.04.2007. do 31.03.2011. był naczelnikiem Wydziału Organizacji i Postępu Naukowego CLK KGP.  Od 1 kwietnia 2011 naczelnik Wydziału Organizacji CLKP.

* * *
 
Naczelnik
Wydziału Rozwoju Naukowego
 
nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska

Absolwentka Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW. Przed wstąpieniem do służby w Policji była pracownikiem naukowym w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Od 2003 roku zatrudniona w Wydziale Biologii CLKP. Posiada uprawnienia biegłego w zakresie genetyki sądowej. Stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologii medycznej uzyskała w roku 2011 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, otrzymując wyróżnienie za przedstawioną pracę. W roku 2013 skończyła studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania projektem badawczym i komercjalizacji wyników badań” oraz uzyskała certyfikat wydany przez International Project Management Association (IPMA). Aktywnie uczestniczy we współpracy międzynarodowej m.in. jako członek grupy roboczej ds. DNA ENFSI. Zaangażowana w liczne przedsięwzięcia naukowe i wdrożeniowe mające na celu rozwój kryminalistyki w zakresie badań genetycznych. Autorka publikacji naukowych i wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Od 1 stycznia 2014 roku naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP.

* * *

Kierownik
Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych

kom. Anna Przewor

Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera. Służbę w policji rozpoczęła w sierpniu 2000 roku. W 2006 roku uzyskała uprawnienia do samodzielnego wydawania opinii z zakresu klasycznych badań dokumentów. W roku 2007 jej praca pod tytułem „Pamięć deklaratywna i proceduralna oraz ich rola w fałszowaniu podpisów” została nagrodzona w konkursie na pracę roku w dziedzinie kryminalistyki im. Tadeusza Hanauska. W kwietniu 2011 została kierownikiem Sekcji Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji. W ramach pełnionych obowiązków prowadziła liczne szkolenia dla pionu dochodzeniowo-śledczego garnizonu stołecznego, a także zajmowała się kształceniem kandydatów na biegłych z zakresu klasycznych badań dokumentów. Z dniem 15 października 2014 roku została mianowana na stanowisko Zastępcy Kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a od 1 marca 2015 roku pełni funkcję kierownika tego zakładu. Zaangażowana w liczne prace badawcze z zakresu badań pisma.

 * * *

Kierownik
Zakładu Broni i Mechanoskopii

kom. dr inż. Michał Borusiński

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wydziału Zarządzenia i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Posiada certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium oraz uprawnienia do wydawania opinii w imieniu policyjnych laboratoriów kryminalistycznych ze specjalności badań broni i balistyki. Autor publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach. Od 5 czerwca 2017 roku pełnił obowiązki służbowe na stanowisku Kierownika Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP. Z dniem 1 grudnia 2017 roku został mianowany Kierownikiem Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP.

 * * *

Kierownik
Zakładu Daktyloskopii

mł. insp. Edyta Kot

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Służbę w policji rozpoczęła w lutym 1999 roku w laboratorium kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W 2003 roku uzyskała uprawnienia do samodzielnego wydawania opinii ze specjalności identyfikacja daktyloskopijna i wizualizacja śladów. We wrześniu 2008 roku rozpoczęła pracę w Wydziale Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, gdzie pełniła m. in. funkcję koordynatora ds. Jakości oraz Krajowego Koordynatora AFIS. W latach 2009–2011 uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu systemu prawnego, porządku instytucjonalnego oraz procesu decyzyjnego Unii Europejskiej, organizowanych w związku z przygotowaniem kadr administracji publicznej do sprawowania Prezydencji Polski w Radzie UE w 2011 roku. W roku 2016 ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie w zakresie „Kryminologia i wiktymologia: przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości migracyjnej”. Jest autorem wielu publikacji oraz wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Czynnie uczestniczy w spotkaniach grup roboczych ENFSI. W latach 2012–2017 pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Daktyloskopii CLKP. Z dniem 15 czerwca 2017 roku mianowana na stanowisko Kierownika Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

* * *

Kierownik
Zakładu Chemii

dr Anna Trynda

Urodzona w 1972 roku. Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim w 2001 roku, przedkładając, wyróżnioną przez Radę Wydziału, pracę z zakresu syntezy wybranych disacharydów występujących w ścianach komórkowych bakterii. W latach 2001–2008 była ekspertem kryminalistyki z zakresu badań chemicznych w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, a od 2009 zastępcą naczelnika oraz kierownikiem ds. jakości w tym laboratorium. Zajmowała się między innymi wdrażaniem w LK KWP w Gdańsku systemu zarządzania zgodnego z normą 17025, co doprowadziło do uzyskania certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji. Współpracowała z wieloma uczelniami, w Gdańskiej Szkole Wyższej wykładała chemię, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego była członkiem Wydziałowej Komisji ds. Współpracy z Pracodawcami. Ma certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium. Jest autorką publikacji z zakresu chemii w czasopismach krajowych i zagranicznych.

* * *

Kierownik
Zakładu Biologii

mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka

Absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz Podyplomowego Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2003 roku ukończyła studia podyplomowe z biologii molekularnej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2006 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, przedkładając pracę zatytułowaną „Polimorfizm STR niekodującego regionu genu ludzkiego hormonu wzrostu i jego wykorzystanie w identyfikacji osobniczej” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Praca była finansowana przez KBN ze środków na naukę jako projekt badawczy – grant promotorski nr 2 P05A03129. Dzięki osiemnastoletniej pracy w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka zdobyła doświadczenie we wszystkich kluczowych aspektach pracy Zakładu Biologii, w tym w wykonywaniu ekspertyz o wysokim stopniu skomplikowania, prowadzeniu dokumentacji analitycznej i statystycznej w zakresie wykonywanych zadań, prowadzeniu prac wdrożeniowych i adaptacyjnych. Brała również udział w procesie wprowadzenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Wydziale Biologii CLK KGP. Ponadto, nadzorowała proces kształcenia kandydatów na ekspertów z zakresu genetyki sądowej. Jest współautorem wielu publikacji i wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Od 2014 roku była Zastępcą Kierownika Zakładu Biologii CLKP, a od lipca 2015 roku Głównym Specjalistą Badawczo-Technicznym Zakładu Biologii CLKP. Od 1 kwietnia 2016 pełni funkcję Kierownika Zakładu Biologii CLKP.

* * *

Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Zarządzania Jakością

podinsp. Elżbieta Marciniak

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Służbę w Policji rozpoczęła w 1996 roku w Wydziale Technik Wizualnych i Komputerowych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, wykonując czynności technika kryminalistyki z zakresu badań fotograficznych. Od dnia 1 czerwca 2004 roku w Zespole ds. Jakości na stanowisku eksperta, gdzie zajmowała się utrzymaniem, doskonaleniem i rozwojem systemu zarządzania akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji i certyfikowanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Ukończyła szkolenie dla absolwentów szkół wyższych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Studium Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Manager Innowacji w zakresie pozyskiwania i zarządzania środkami publicznymi przeznaczonymi na innowacje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium. Od 27 stycznia 2012 roku powołana na stanowisko pełnomocnika dyrektora CLKP ds. zarządzania jakością.

* * *

Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki

mł. insp. mgr inż. Piotr Trojanowski

Urodzony w 1972 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Budownictwa i Maszyn Rolniczych w Płocku, studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki kształcenia zawodowego na Politechnice Warszawskiej, studiów podyplomowych w zakresie powstawania i likwidacji szkód komunikacyjnych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, Europejskiego Podyplomowego Studium Problematyki Przestępczości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Ekspertów Kryminalistyki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. W latach 1996-1998 zatrudniony był w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Płocku. Uzyskał uprawnienia eksperta kryminalistyki z zakresu mechanoskopii oraz rzeczoznawcy techniki samochodowej i ruchu drogowego. W latach 1998–2004 wykładowca Zakładu Techniki Kryminalistycznej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W CLK KGP zatrudniony od 2004 roku jako ekspert, a od 2008 roku jako zastępca naczelnika Wydziału Organizacji i Postępu Naukowego. Od 1 kwietnia 2011 r. zastępca naczelnika Wydziału Organizacji CLKP. Autor kilkunastu publikacji z zakresu kryminalistyki. Współautor programów szkolenia biegłych i techników kryminalistyki. Od 15 stycznia 2012 roku był naczelnikiem Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP. Od 1 stycznia 2014 roku powołany na stanowisko Pełnomocnika Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki.

* * *