Dla studentów

Studenckie praktyki zawodowe w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji (2019)

Data publikacji 08.04.2019

Termin składania dokumentów oraz zasady rekrutacji na praktyki studenckie w 2020 roku zostaną opublikowane na stronie internetowej CLKP pod koniec pierwszego kwartału 2020 roku. Zgłoszenia przesłane przed ogłoszeniem terminów i zasad rekrutacji na 2020 roku nie będą rozpatrywane. Poniższe informacje są nieaktualne i dotyczą praktyk, które odbyły się w 2019 roku.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji umożliwia studentom zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych w ramach nieodpłatnych praktyk, które pozwalają na zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania laboratorium. CLKP nie zajmuje się organizacją praktyk w laboratoriach kryminalistycznych komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji.

1. Zgłoszenie na praktyki studenckie

Zgłoszenie na zawodowe praktyki studenckie w CLKP odbywa się poprzez złożenie formularza wraz ze wskazanymi poniżej dokumentami. W formularzu należy wskazać konkretną (jedną) komórkę organizacyjną, w której ma się odbyć praktyka, a także w kilku zdaniach uzasadnić ten wybór oraz wybrać termin praktyki z terminarza. Proszę zwrócić uwagę na czytelność formularza, a szczególnie na zapis adresu poczty elektronicznej, ponieważ błędny adres skutkuje niedoręczeniem lub doręczeniem do niewłaściwego adresata korespondencji związanej z procesem rekrutacji. Proszę również zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartymi w dokumencie „Obowiązek informacyjny dla Osób odbywających praktykę studencką/zawodową w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji”.

Komplet dokumentów należy złożyć do 17 maja 2019 roku. Zgłoszenia przesłane po 17 maja 2019 roku lub zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

Na kompletne zgłoszenie składają się następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu z „Obowiązkiem informacyjnym dla Osób odbywających praktykę studencką/zawodową w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji”
  • CV (Curriculum vitae)

Dokumenty można składać osobiście w kancelarii CLKP lub przesłać drogą pocztową (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę stempla pocztowego) na adres: Wydział Rozwoju Naukowego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Aleje Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana do 7 czerwca 2019 roku. W przypadku odmowy przyjęcia na praktykę CLKP nie jest zobowiązane do informowania studenta o przyczynach tej decyzji.

2. Po przyjęciu na praktyki

Po zakwalifikowaniu na praktykę zawodową student zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

  1. umowy/porozumienia pomiędzy uczelnią a CLKP,
  2. kserokopii dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (dokument powinien zawierać informację o dacie rozpoczęcia i zakończenia okresu ubezpieczenia, która powinna pokrywać się z terminem praktyki),
  3. zaświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego, wydanego przez Krajowy Rejestr Karny,
  4. zaświadczenia o odbyciu szkolenia wstępnego oraz szkolenia z zakresu BHP i PPoż. organizowanych przez CLKP.

Wymienione dokumenty należy dostarczyć do dnia 28 czerwca 2019 roku w uzasadnionych przypadkach przed rozpoczęciem praktyk zawodowych.

Niedostarczenie powyższych dokumentów może skutkować niedopuszczeniem do praktyki.

Szkolenia z zakresu BHP i PPoż., są bezpłatne, odbywają się w siedzibie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 7 w wyznaczonych dniach. Szkolenie należy odbyć przed rozpoczęciem praktyki. Podstawowym terminem dla wszystkich praktykantów jest 27 czerwca 2019 roku. Pozostałe terminy są terminami rezerwowymi dla studentów odbywających praktyki w sierpniu i wrześniu.

termin praktyki

termin szkolenia BHP i PPoż.

lipiec

27 czerwca

sierpień

25 lipca

wrzesień

22 sierpnia

 

3. Umowa/porozumienie pomiędzy uczelnią a Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

Umowa podpisywana jest pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez rektora a Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, zwanym organizatorem, reprezentowanym przez dyrektora CLKP. W przypadku, gdy porozumienie podpisane jest przez osobę upoważnioną przez rektora konieczne jest dostarczenie kserokopii stosownego upoważnienia. Umowa musi zostać dostarczona do CLKP do 28 czerwca 2019 roku. Umowa musi zawierać stwierdzanie, ze praktyka jest nieodpłatna tj. studentowi nie przysługuje wynagrodzenie.

4. Odbywanie praktyk

Student odbywa nieodpłatną praktykę w terminie określonym w umowie o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych w godzinach 8.15–16.15. CLKP nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk. Odbywającemu praktykę studentowi przydzielony zostaje opiekun praktyk, który jest odpowiedzialny za jej organizację i przebieg.

5. Zakończenie praktyk

Na podstawie opinii sporządzonej przez opiekuna kierownictwo komórki organizacyjnej CLKP potwierdza odbycie przez studenta praktyk. Potwierdzenie to może mieć dowolną formę pisemną, w zależności od preferencji uczelni np. zaświadczenia, wpisu w dzienniku praktyk, itp..

6. Obowiązek informacyjny dla Osób odbywających praktykę studencką/zawodową w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. (plik do pobrania)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (zwane dalej „CLKP”), adres: Aleje Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa, telefon 22 60 157 97, e-mail: clkp@policja.gov.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych:

CLKP powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail: iod.clkp@policja.gov.pl, tel. 22 60 157 23.

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

CLKP może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w celach:

  • przeprowadzenia rekrutacji na praktykę– na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • związanych z realizacją praktyki– na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

  • pracownikom i współpracownikom CLKP posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osób odbywających praktykę lub staż w CLKP w związku z wykonywaniem obowiązków,
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

CLKP nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

W przypadku negatywnego rozpatrzenia Pani/Pana podania o przyjęcie na praktykę, Pani/ Pana podanie zostanie zniszczone po upływie trzech miesięcy. W przypadku przyjęcia na praktykę CLKP będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z odbywaniem praktyki.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
4) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
5) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych - jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny,
6) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
7) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy CLKP przetwarza Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
8) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże CLKP wykona to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartej z Panią/Panem porozumienia lub umowy o prowadzenie praktyki lub na podstawie Pani/Pana zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji oraz realizacji praktyki. Niepodanie powyższych danych stanowić będzie podstawę odmowy przyjęcia na praktykę.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.