Dla studentów

Studenckie praktyki zawodowe w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji (2018)

Data publikacji 13.04.2018

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji umożliwia studentom zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych w ramach nieodpłatnych praktyk, które pozwalają na zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania laboratorium. CLKP nie zajmuje się organizacją praktyk w laboratoriach kryminalistycznych kwp/KSP.

 
1. Zgłoszenie na praktyki studenckie
Zgłoszenie na zawodowe praktyki studenckie w CLKP odbywa się poprzez złożenie formularza wraz ze wskazanymi poniżej dokumentami. W formularzu należy wskazać konkretną (jedną) komórkę organizacyjną, w której ma się odbyć praktyka, a także w kilku zdaniach uzasadnić ten wybór oraz wybrać termin praktyki z terminarza. Proszę zwrócić uwagę na czytelność formularza, a szczególnie na zapis adresu poczty elektronicznej, ponieważ błędny adres skutkuje niedoręczeniem lub doręczeniem do niewłaściwego adresata korespondencji związanej z procesem rekrutacji.
 
Komplet dokumentów należy złożyć do 18 maja 2018 roku.
Zgłoszenia przesłane po 18 maja 2018 roku lub zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
Na kompletne zgłoszenie składają się następujące dokumenty:
  • formularz zgłoszeniowy,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • CV,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (dokument powinien zawierać informację o dacie rozpoczęcia i zakończenia okresu ubezpieczenia, która powinna pokrywać się z tereminem praktyki).
Dokumenty można składać osobiście w kancelarii CLKP lub przesłać drogą pocztową (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę stempla pocztowego) na adres: Wydział Rozwoju Naukowego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Aleje Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana do 8 czerwca 2018 roku. W przypadku odmowy przyjęcia na praktykę CLKP nie jest zobowiązane do informowania studenta o przyczynach tej decyzji.
 
2. Po przyjęciu na praktyki
Po zakwalifikowaniu na praktykę zawodową student zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
  • zaświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego, wydanego przez Krajowy Rejestr Karny,
  • zaświadczenia o odbyciu szkolenia wstępnego oraz szkolenia z zakresu BHP i PPoż. organizowanych przez CLKP,
  • umowy/porozumienia pomiędzy uczelnią a CLKP.
Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2018 roku w uzasadnionych przypadkach przed rozpoczęciem praktyk zawodowych.
 
Niedostarczenie powyższych dokumentów może skutkować niedopuszczeniem do praktyki.
 
Szkolenia z zakresu BHP i PPoż., są bezpłatne, odbywają się tylko w siedzibie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 7.

Terminy szkolenia BHP i PPoż:

termin praktyki

termin szkolenia BHP i PPoż.

lipiec

28.06.2018 r.

sierpień

26.07.2018 r.

wrzesień

30.08.2018 r.

 
3. Umowa/porozumienie pomiędzy uczelnią a Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji
Umowa podpisywana jest pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez rektora a Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, zwanym organizatorem, reprezentowanym przez dyrektora CLKP. W przypadku, gdy porozumienie podpisane jest przez osobę upoważnioną przez rektora konieczne jest dostarczenie kserokopii stosownego upoważnienia. Umowa musi zostać dostarczona do CLKP do 30 czerwca 2018 roku.
 
4. Odbywanie praktyk
Student odbywa praktykę w terminie określonym w umowie o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych w godzinach 8.15–16.15. CLKP nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk. Odbywającemu praktykę studentowi przydzielony zostaje opiekun praktyk, który jest odpowiedzialny za jej organizację i przebieg.
 
5. Zakończenie praktyk
Na podstawie opinii sporządzonej przez opiekuna kierownictwo komórki organizacyjnej CLKP potwierdza odbycie przez studenta praktyk. Potwierdzenie to może mieć dowolną formę pisemną, np. zaświadczenia, wpisu w dzienniku praktyk, itp., w zależności od preferencji uczelni.