Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie Summer School on Gunshot Residue Analysis (GSR)

Data publikacji 03.10.2018

W dniach 28–30 sierpnia 2018 roku w BKA w Wiesbaden (Niemcy) odbyła się letnia szkoła analizy pozostałości po wystrzale z broni palnej: „Badania śladów GSR przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej sprzężonej ze spektroskopią rentgenowską z dyspersją energii (SEM/EDX) – teoria i praktyka”. Z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w szkoleniu udział wzięła mgr Agnieszka Celej z Zakładu Chemii.

W spotkaniu udział wzięło 18 osób z laboratoriów i instytutów kryminalistycznych z 13 krajów europejskich. Szkolenie obejmowało zagadnienia dotyczące zabezpieczania próbek GSR i ich przygotowania do badań, przeprowadzenia automatycznych analiz tych śladów przy zastosowaniu techniki SEM/EDX i manualnej weryfikacji otrzymanych wyników. Znaczna część spotkania poświęcona była również optymalizacji parametrów pracy mikroskopu elektronowego w trakcie analiz oraz zagadnieniom walidacji metody badawczej. Sesje warsztatowe szkolenia umożliwiły uczestnikom zastosowanie omówionych zagadnień w praktyce, podczas pracy z wykorzystaniem różnych systemów SEM/EDX.